Cáin Réadaithe

Cáin iarchoimeádta is ea an Cháin Réadaithe agus asbhaintear é ó dhíbhinní ioncaim poiblí agus ó dhíbhinní comhlachtaí neamhchónaitheacha. Ní mór don duine aonair atá freagrach as an ioncam a íoc an cháin a asbhaint.

Tabhair do d’aire

Folaíonn an téarma ‘díbhinní ioncaim poiblí’ díbhinní, ús agus blianachtaí iníoctha ón dá cheann díobh seo:
• an t-ioncam poiblí de chuid aon rialtais
• an t-ioncam ó aon údarás nó institiúid phoiblí eachtrach.

Ón 1 Eanáir 2021, ní mór ráta infheidhmithe cánach ioncaim 25% a asbhaint ó íocaíochtaí cánach réadaithe.

Roimh an 1 Eanáir 2021 asbhaineadh cáin réadaithe ag an ráta 20%.

Féadann na Coimisinéirí Ioncaim faoiseamh a thabhairt do dhuine inmhuirir ón dualgas cáin réadaithe ar dhíbhinní eachtracha iníoctha le cónaitheoirí Éireannacha a asbhaint.

Deonaíonn muid an faoiseamh trí údarú i litir sínithe ag Rúnaí Cúnta de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim. Tugann an litir seo faoiseamh don duine inmhuirir ón dualgas Cáin Réadaithe a asbhaint i ndáil le cuntas i seilbh duine áirithe.

Ba chóir do dhuine inmhuirir iarratas ar dhíolúine a dhéanamh i scríbhinn chuig:

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
An tAonad Cánacha Seirbhísí agus Idirbheart (STTU)
Oifigí an Rialtais
Lána an Mhuilinn
Lios Tuathail
Co. Chiarraí.

Le haghaidh tuilleadh eolais ar an díolúine seo, féach Schedule 2 TCA 1997.