Ráitis airgeadais a thíolacadh i bhformáid iXBRL

Cén chaoi le tíolacadh a dhéanamh agus céard atá le cur san áireamh ann

Ní mór ráitis airgeadais a thíolacadh i bhformáid Teanga Tuairiscthe Gnó Inbhreisithe Inlíne (iXBRL) trí Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS). Féadtar eolas mionsonraithe a fháil i gcuid 4 den treoirleabhar Submission of iXBRL financial statements with Corporation Tax returns manual. Ní mór go gcuirfí an méid seo a leanas san áireamh i ráitis airgeadais i bhformáid iXBRL:

 • tuairisc stiúrthóra
 • tuairisc iniúchóra
 • ráiteas ar bhrabús nó caillteanas agus ioncam cuimsitheach eile
 • ráiteas ar staid an airgeadais (clár comhardaithe)
 • ráiteas ar shreafaí airgid
 • ráiteas ar athruithe i ngnáthscaireanna
 • nótaí ar na cuntais
 • cuntas mionsonraithe brabúis agus caillteanais.

Ní liosta cuimsitheach é seo. Ní mór gach mír sna ráitis airgeadais a chlibeáil go hiomlán. Féadfaidh tú tuilleadh eolais a fháil ar chlibeáil sa rannán Eolas teicniúil.

Ós rud é gcomhlánaíonn tíolaiceoirí iXBRL na ‘Sleachta ó Chuntais’ CT1, ní mór dóibh míreanna éigeantacha a chlibeáil ina dtíolacthaí iXBRL. Tá na míreanna éigeantacha seo (sa tábla thíos) ann le haghaidh tíolacthaí a úsáideann na tacsanomaíochtaí seo a leanas:

 • FRS 101 + DPL
 • FRS 102 + DPL
 • IFRS an AE + DPL.
Clibeanna míreanna éigeantacha
Mír éigeantach CT1Mír éigeantach iXBRLTacsanomaíocht
Díolacháin / Fáltais / Láimhdeachas DPLTurnoverRevenue DPL
Fáltais ó Ghníomhaireachtaí Rialtais DPLGovernmentGrantIncome DPL
Ioncam Eile DPLOtherOperatingIncome DPL
Brabús Comhlán Trádála DPLGrossProfitLoss DPL
Tuarastal / Pá, Costais Foirne DPLStaffCostsEmployeeBenefitsExpense DPL
Fochonraitheoirí DPLSubcontractorCosts DPL
Brabús (caillteanas) ar ghnáthghníomhaíochtaí roimh cháin DPLProfitLossBeforeTax DPL
Cistí Scairshealbhóirí Gnáthscaireanna FRS/IFRS

Mura bhfuil aon luachanna ag cuideachta le haghaidh aon cheann de na míreanna seo, ní mór luach nialasach a thuairisciú. Féach ar Chuid 3.1.3 den treoirleabhar cánach Submission of iXBRL financial statements with Corporation Tax returns manual le haghaidh tuilleadh eolais.

Ar aghaidh: Cuntas mionsonraithe brabúis agus caillteanais (DPL)