Custaim

Ba chóir na sonraí teagmhála thíos a úsáid le haghaidh fiosruithe maidir le:

  • aicmiúchán earraí taraife (lena n-áirítear Faisnéis um Tharaifí Ceangailteacha)
  • bunús agus luacháil na n-earraí (lena n-áirítear cuótaí taraife agus dleacht frithdhumpála/frithchúitimh)
  • údaruithe agus faoisimh (lena n-áirítear próiseáil isteach/amach, úsáid deiridh, trádstóráil (custaim), cead isteach sealadach, idirthuras agus stóráil shealadach, ráthaíochtaí cuimsitheacha agus buanfhaoiseamh ó dhleachtanna iompórtála)
  • simpliúcháin agus comhlíontacht (lena n-áirítear Oibreoir Eacnamaíoch Údaraithe (AEO) agus dearbhú simplithe)
  • polasaí idirthurais
  • nós imeachta ginearálta iompórtála/easpórtála (lena n-áirítear bagáiste agus liúntais)
  • coisc agus srianta.

Fón 

  • Níl na seirbhísí uile fóin agus facs ar fáil faoi láthair go ceann tamall sealadach, mar gheall ar phaindéim COVID-19. Déan teagmháil tríd an ríomhphost amháin - tá na sonraí ar fáil thíos.
01 738 3676


Féadfaidh taillí fóin a bheith éagsúil ag brath ar chonradh seirbhíse do sholáthraí fóin.

Línte fóin ar oscailt: 09.00 go 17.00 (Luan go hAoine).

Facs

067 32373 (Údarú agus Faoisimh)

Ríomhphost

Bain úsáid as an tseirbhís slán ‘M’Fhiosruithe’ atá ar fáil in moChúrsaí nó ROS. 

De rogha air seo, i gcás fiosruithe a bhaineann leis an méid seo a leanas, déan teagmháil linn ar na seoltaí ríomhphoist thíos:

Údaruithe agus faoisimh (lena n-áirítear AEO)

Nós imeachta ginearálta iompórtála/easpórtála

Coisc agus srianta

Idirthuras

Tabhair do d'aire nach bhfuil na Coimisinéirí Ioncaim in ann dearbhú a thabhairt ar shlándáil sonraí pearsanta agus íogair a sheoltar i ngnáth-théacs trí ríomhphost caighdéanach.

Seoladh poist

Agus post á sheoladh, luaigh an t-ábhar sa seoladh.

I gcás fiosruithe maidir le haicmiúchán, bunús, luacháil, údaruithe, faoisimh, simpliúcháin agus AEO:

An Rannóg Custam
Oifigí an Rialtais
Bóthar Naomh Conlon
An tAonach
Contae Thiobraid Árann
E45 T611.

D’fhiosruithe a bhaineann le toirmisc agus srianta:

Rannóg Custam
Úrlár 2
Foirgneamh an Státchiste
Caisleán Bhaile Átha Cliath
Baile Átha Cliath 2
D02 PD90.

D’fhiosruithe ginearálta a bhaineann le nósanna imeachta iompórtála/easpórtála agus fiosruithe poist:

Rannóg na gCustam
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
An Clós Uachtarach
Caisleán Bhaile Átha Cliath
Baile Átha Cliath 2D
02 PD90.