Riar Cánach Breisluacha na hÉireann a Nuachóiriú (CBL)

Tuairisciú Digiteach Fíor-ama agus sonrascú leictreonach

Tabhair do d’aire

Tá an Comhairliúchán seo dúnta anois agus tá athbhreithniú á dhéanamh ar na freagraí. Mar sin féin, féadann gnóthaí scríobh chugainn fós trí ríomhphost a sheoladh chuig vatmodernisation@revenue.ie.

Ar an 10 Deireadh Fómhair 2023, d'fhógair an tAire McGrath ina óráid Lá an Bhuiséid go seolfadh na Coimisinéirí Ioncaim Comhairliúchán Poiblí. Díríonn an comhairliúchán poiblí seo ar an mbealach a fhéadann muid dul chun cinn digiteach a úsáid chun Córas Sonraiscithe agus Tuairiscithe CBL na hÉireann a nuachóiriú. Clúdaíonn an comhairliúchán tosaigh seo an t-athchóiriú ar thuairisciú CBL ó Ghnó go Gnó (B2B) agus Gnó go Rialtas (B2G), le tacaíocht ó ríomh-Sonraisciú.

Trí chóras tuairiscithe CBL intíre na hÉireann a nuachóiriú, beidh sé níos éasca agus níos réidhe do ghnóthaí a n-oibleagáidí tuairiscithe CBL a chomhlíonadh. Tá suim ag na Coimisinéirí Ioncaim i dtuairimí ár bpáirtithe leasmhara maidir le córas nua Tuairiscithe CBL fíor-ama digiteach a fhorbairt i gcomhar le ríomhshonrascadh éigeantach. I measc ár bpáirtithe leasmhara tá gnóthaí, soláthraithe bogearraí cuntasaíochta, soláthraithe ríomh-sonraiscithe, cleachtóirí cánach, gnóthaí cuntasaíochta, coimeádaithe leabhar, comhlachtaí ionadaíocha gnó agus tionscail, agus gach páirtí leasmhar eile.

Beidh an próiseas Comhairliúcháin Phoiblí seo ar siúl ón 13 Deireadh Fómhair 2023 go dtí an 31 Eanáir 2024. 

Tugann an Páipéar Comhairliúcháin comhthéacs breise ar an gcúis a bhfuilimid ag tabhairt faoin gcomhairliúchán seo.

I measc na gceisteanna Comhairliúcháin tá dhá chuid, A agus B.

Cuid A - Ceisteanna ginearálta an chomhairliúcháin

Iarrann na ceisteanna i gCuid A do thuairimí maidir le tuairisciú digiteach CBL fíor-ama agus ríomhshonrascadh. Lorgaítear agus spreagtar tuairimí gach freagróra. Ní ceisteanna uileghabhálacha iad seo agus cuirtear fáilte roimh do thuairimí faoi aon téamaí breise a mheasann tú a bheith ábhartha. Leag amach na cúiseanna atá le do thuairimí agus cuir aon fhianaise a mheasann tú a bheith ábhartha ar fáil.

De rogha air sin, mura mian leat na boscaí téacs ar líne i gCuid A a chomhlánú, is féidir leat do fhreagraí a chur isteach i ndoiciméad a fhéadfaidh tú a sheoladh chugainn trí ríomhphost nó tríd an bpost.

Tá freagraí agus tíolacthaí ar na ceisteanna comhairliúcháin a chuirtear i láthair i gCuid A den chomhairliúchán seo faoi réir fhorálacha an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014 (SF), na Rialachán um Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol 2007-2018 (AIE) agus an Achta um Chosaint Sonraí 2018.

Foilseofar ábhar na dtíolacthaí go léir a fhaightear mar fhreagra ar na ceisteanna comhairliúcháin i gCuid A ar shuíomh idirlín na gCoimisinéirí Ioncaim. Déanfar na sonraí pearsanta go léir a chur i bhfolach sula bhfoilseofar iad. Agus thú ag freagairt do cheisteanna Chuid A, ba chóir duit a chur in iúl go soiléir cá bhfuil faisnéis phearsanta, faisnéis atá íogair ó thaobh na tráchtála de nó faisnéis rúnda i do fhreagraí.

Cuid B – Comhthéacs gnó

Táimid ag spreagadh cáiníocóirí gnó chun do ghnó a chur in iúl dúinn i gCuid B. Cabhróidh sé seo linn comhthéacs do fhreagraí i gCuid A a thuiscint agus tuiscint iomlán a bheith againn ar a bhfuil tábhachtach duit i leith do mhúnla gnó.

Caithfear go rúnda le gach freagra a bhaineann go sonrach le cáiníocóirí a fhaightear i gCuid B agus ní bheidh siad faoi réir scaoilte faoin reachtaíocht um Shaoráil Faisnéise. Ina theannta sin, cuireann Alt 851A den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997 (ACC 1997) rúndacht cáiníocóirí ar bhonn foirmiúil agus cuireann sé ar a suaimhneas do cháiníocóirí go bhfuil a gcuid faisnéise pearsanta agus tráchtála a nochtar do na Coimisinéirí Ioncaim cosanta i leith nochtadh neamhúdaraithe ag na Coimisinéirí Ioncaim do thríú páirtithe. D'fhéadfaí do fhreagraí a anaithnidiú agus a chomhiomlánú chun anailís a dhéanamh ar do chuid tuairimí.

Má tá tú ag tabhairt freagra ar Chuid A den chomhairliúchán seo in aon cháil seachas mar cháiníocóir, mar shampla, mar chomhairleoir nó mar chomhlacht ionadaíoch, ní gá duit na ceisteanna i gCuid B a chomhlánú. Ina áit sin, tabhair comhthéacs éigin faoi d'eagraíocht agus an cháil ina bhfuil tú ag cur leis an gcomhairliúchán seo.

Cén chaoi le d’ionchur a thíolacadh

Is féidir leat do fhreagraí ar an gComhairliúchán a thíolacadh trí na ceisteanna a chomhlánú ag an nasc thuas.

De rogha air sin, mura mian leat an nasc ar líne a úsáid, is féidir leat freagra a thabhairt ar na ceisteanna trí ríomhphost a sheoladh chuig vatmodernisation@revenue.ie.

Féadtar freagra a thíolacadh tríd an bpost freisin chuig:

An Brainse Nua-Aoisithe CBL
An Rannóg Beartais & Reachtaíochta Cánacha Indíreacha
Na Coimisinéirí Ioncaim
Caisleán Bhaile Átha Cliath
Baile Átha Cliath 2
D02 HW86

Cuir do shonraí teagmhála san áireamh má tá tú ag freagairt tríd an bpost.

Na chéad chéimeanna eile

Déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim anailís ar gach freagra ar an gComhairliúchán Poiblí seo agus tarlóidh rannpháirtíocht geallsealbhóra spriocdhírithe bhreise go déanach in 2023 agus leanfaidh sí ar aghaidh go dtí 2024.