Caighdeáin um sheirbhís do chustaiméirí

 1. Léargas ginearálta
 2. Gealltanais agus caighdeáin

Gealltanais agus caighdeáin

Seirbhísí ar líne

Déanfaidh muid an méid seo:

 • tabharfaidh muid tosaíocht dár gcainéal ar líne thar chainéil eile
 • cuirfidh muid seirbhísí ar líne ar fáil atá éasca le úsáid, slán, tapaidh agus iontaofa
 • cuirfidh muid ar an eolas thú, nuair is féidir, má roghnaíodh d’idirbheart le haghaidh tuilleadh seiceálacha
 • cuirfidh muid seirbhís na deisce cabhrach ROS ar fáil chun cabhrú leat ár seirbhísí ar líne a úsáid
 • cuirfidh muid cabhair agus tacaíocht ar fáil duit chun athrú chuig ár seirbhísí ar líne
 • athbhreithniú leanúnach a dhéanamh ar an eolas atá ar ár suíomh idirlín le cinntiú go bhfuil sé cothrom le dáta agus scríofa i dteanga shoiléir chun go mbeidh sé éasca duit a thuiscint.

Is mar seo a leanas a dhéanfar an clárúchán le haghaidh ár seirbhísí ar líne:

 • Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) do chustaiméirí gnó: Céimeanna an phróisis fíorúcháin taobh istigh d’aon lá oibre amháin
 • moChúrsaí do gach custaiméir eile: 90% taobh istigh de chúig lá oibre agus 100% taobh istigh de dheich lá oibre.

Is mar seo a leanas a dhéanfar an clárúchán ar líne le haghaidh cánacha :

 • Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Íoc Mar a Thuillir (ÍMAT) nó Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC) (PREM) Fostóra: 100% taobh istigh de thrí lá oibre ach amháin má roghnaíodh an clárúchán le haghaidh tuilleadh seiceálacha.
 • Cáin Bhreisluacha (CBL) agus Cáin Conarthaí Iomchuí (CCI): 100% taobh istigh de dheich lá oibre ach amháin má roghnaítear an clárúchán le haghaidh tuilleadh seiceálacha.

Déanfar tuairisceáin agus dearbhuithe a phróiseáil taobh istigh de dhá lá oibre ach amháin má roghnaítear an tuairisceán nó an dearbhú le haghaidh tuilleadh seiceálacha.

Eiseofar aisíocaíochtaí [1] taobh istigh de chúig lá oibre ach amháin má roghnaítear an t-éileamh le haghaidh tuilleadh seiceálacha.

Déileálfar le fiosruithe M’Fhiosruithe taobh istigh de 20 agus 25 lá oibre le linn buaicthréimhsí.

Deonófar imréiteach cánach leictreonach láithreach nuair atá cúrsaí cánach an cáiníocóra cothrom le dáta. Cuirfidh muid fadhbanna amuigh in iúl láithreach do cháiníocóir nuair nach bhfuil cúrsaí cánach cothrom le dáta, ach amháin i líon beag cásanna ina mbeidh gá le seiceálacha breise.

Tuairisceáin chánach agus comhfhreagras i scríbhinn

Tuairisceáin, dearbhuithe, iarratais agus aisíocaíochtaí nó fritháirimh neamh-ROS

Déanfaimid gach tuairisceán, dearbhú, iarratas agus éileamh ar aisíocaíochtaí nó fritháirimh a phróiseáil de réir na gcaighdeán seo a leanas, ach amháin má roghnaítear iad le haghaidh tuilleadh seiceálacha:

 • 80% taobh istigh de 10 lá oibre
 • 100% taobh istigh de 20 lá oibre.

Comhfhreagras

Tabharfaidh muid freagra soiléir cruinn ar litreacha taobh istigh de na hamanna seo a leanas:

 • 50% taobh istigh de 10 lá oibre
 • 85% taobh istigh de 20 lá oibre
 • 100% taobh istigh de 30 lá oibre.

Nuair nach féidir freagra iomlán a sheoladh taobh istigh de 30 lá oibre, scríobhfaidh muid chuig cáiníocóirí le míniú dóibh cén fáth, agus cuirfidh muid in iúl duit cén uair a fhéadtar a bheith ag súil le freagra iomlán a fháil uainn.

Seirbhís fóin

Freagróidh muid 90% de ghlaonna chuig ár seirbhísí 1890 ar an gcéad uair a ghlaoitear, agus má roghnaíonn tú labhairt le hoibritheoir, féadfaidh tú a bheith ag súil leis go bhfreagrófar tú taobh istigh de na creata ama seo a leanas:

 • 50% de ghlaonna taobh istigh de 30 soicind
 • 85% de ghlaonna taobh istigh de thrí nóiméad
 • Déanfar gach glaoch a fhreagairt taobh istigh de chúig nóiméad.

Tabharfaidh ár bhfoireann a n-ainmneacha, beidh siad béasach agus cairdiúil agus cuirfidh siad an t-eolas atá de dhíth ort ar fáil duit. Cinnteoidh muid rúndacht agus muid ag déileáil le do ghlaonna. Déantar glaonna a thaifeadadh chun críocha dearbhaithe cáilíochta.

Féadfaidh sé go dtógfaidh sé níos faide glaonna a fhreagairt le linn na buaicthréimhsí.

Cuairteanna ar oifigí poiblí

Má roghnaíonn tú cuairt a thabhairt ar cheann dár n-oifigí, geallann muid seirbhís chairdiúil agus chuiditheach a chur ar fáil. Ba chóir a thabhairt do d’aire go gcuireann roinnt dár n-oifigí poiblí seirbhís coinní ar fáil.

Inár n-oifigí poiblí, féadfaidh tú a bheith ag súil leis go labhróidh tú le baill foirne taobh istigh de dheich nóiméad ar an meán.

Clárúchán

 • Déanfaidh muid 100% de chásanna a chlárú taobh istigh de chúig lá oibre (deich lá oibre i leith CBL), ach amháin má roghnaítear an clárú le haghaidh tuilleadh seiceálacha.
 • I gcás custaiméirí ÍMAT atá ag clárú le haghaidh moChúrsaí, seolfar pasfhocal sealadach láithreach (i bhformhór na gcásanna) chuig d’uimhir fóin, ríomhphost nó seolfar é leis an bpost más é sin an rogha a bhí agat. Sa chás nach raibh muid in ann do shonraí a dheimhniú, déanfaidh muid teagmháil leat chun tuilleadh eolais a fháil.
 • I gcás custaiméirí gnó atá ag clárú le haghaidh ROS, tá próiseas clárúcháin 3 chéim i gceist agus go hiondúil déanfar pasfhocail a eisiúint taobh istigh d’ocht lá oibre tríd an bpost.

Comhairle do ghnóthaí agus do chomhairleoirí cánach: Seirbhís Theicniúil na gCoimisinéirí Ioncaim (RTS)

Cuireann Seirbhís Theicniúil na gCoimisinéirí Ioncaim comhairle ar fáil ar fhiosruithe teicniúla. Freagróidh muid ceisteanna casta teicniúla taobh istigh de 20 lá oibre; nuair nach féidir freagra iomlán a thabhairt taobh istigh de 20 lá, seolfaidh muid freagra sealadach agus cuirfidh muid in iúl cén uair a fhéadtar a bheith ag súil le freagra mionsonraithe. Tá áis slán ar líne mar thaca ag an RTS, is é sin M’Fhiosruithe.

Le haghaidh tuilleadh eolais, féach Seirbhís Theicniúil na gCoimisinéirí Ioncaim (RTS).

Cláraigh le haghaidh moChúrsaí.

Imréiteach cánach

Déanfaidh muid iarratais imréitigh cánach ar pháipéar a phróiseáil ó chustaiméirí nach bhfuil ríomh-chumasaithe nó custaiméirí neamhchónaitheacha amháin, agus tabharfaidh muid freagra taobh istigh de chúig lá oibre. Bíonn imréiteach cánach faoi réir athbhreithniú ó am go ham le linn na bliana. Ní mór go mbeadh cáiníocóirí comhlíontach agus a gcúrsaí cánach a choinneáil cothrom le dáta chun imréiteach cánach a choinneáil.

Inrochtaineacht

 • Cinnteoidh muid go bhfuil rochtain ag daoine a bhfuil riachtanais speisialta acu ar ár n-oifigí, agus go gcuirfear seirbhís ardchaighdeáin ar fáil dóibh. Féadtar ráitis inrochtaineachta agus sonraí teagmhála le haghaidh Oifigigh Rochtana na gCoimisinéirí Ioncaim a fháil ar shuíomh idirlín na gCoimisinéirí Ioncaim.
 • Cinnteoidh muid go bhfuil ár suíomh idirlín agus seirbhísí ar líne inrochtana.

Teangacha

Gaeilge

 • Cuirfidh muid seirbhís ar fáil dóibh siúd ar mian leo a ngnó a dhéanamh trí mheán na Gaeilge. Féadtar foilseacháin, foirmeacha agus bileoga a fháil ar ár suíomh idirlín. Tá sonraí ar an leibhéal seirbhíse a gcuirtear ar fáil inár Scéim Teanga Gaeilge, atá ar fáil ar ár suíomh idirlín.

 Gearáin agus achomhairc

 • Mura bhfuil tú sásta le haon chuid dár seirbhís do chustaiméirí, déileálfaidh muid le do ghearán go neamhchlaonta taobh istigh de 20 lá oibre.
 • Má tá botún déanta againn, gabhfaidh muid ár leithscéal agus déanfaidh muid é a réiteach chomh sciobtha agus is féidir.
 • Féadfaidh aon duine nach bhfuil sásta leis an gcaoi a ndéileáladh lena gcursaí cánach agus dleachta athbhreithniú a iarraidh. Tá sonraí iomlána ar an gcaoi a n-oibríonn an próiseas seo i mbileog na gCoimisinéirí Ioncaim maidir le seirbhísí do chustaiméirí, is é sin ‘An chaoi le gearán a dhéanamh leis na Coimisinéirí Ioncaim’ thíos. Níl tionchar ag an gcóras athbhreithnithe ar cheart an cháiníocóra achomharc a dhéanamh leis an gCoimisinéir Achomharc nó leis na cúirteanna.

Freagracht

Tá muid tiomanta coinneáil lenár ndul chun cinn i leith sheachadadh na gcaighdeán seo um sheirbhís do chustaiméirí. Cuirfidh muid ár bhfeidhmíocht i gcomparáid leis na caighdeáin a leagtar amach sa doiciméad seo agus foilseoidh muid na torthaí inár dtuarascáil bhliantúil.

[1] Ní áirítear aisíocaíochtaí a éilítear tríd an gcóras Aisíocaíochtaí Leictreonacha CBL (EVR) ós rud é go bhfuil na creata ama clúdaithe ag reachtaíocht an Aontais Eorpaigh (AE).