Caighdeáin um sheirbhís do chustaiméirí

 1. Léargas ginearálta
 2. Coimitmintí agus caighdeáin

Coimitmintí agus caighdeáin

Seirbhísí ar Líne

Seo na rudaí a dhéanfaimid:

 • tús áite a thabhairt dár gcainéal ar líne thar chainéil eile
 • seirbhísí ar líne a chur ar fáil atá furasta le húsáid, slán, tapaidh agus iontaofa
 • más féidir, cuirfimid ar an eolas thú má roghnaíodh d’idirbheart chun breis seiceála a dhéanamh uirthi
 • cuirfimid seirbhís de Dheasc Chabhrach ROS ar fáil chun cuidiú leat ár seirbhísí ar líne a úsáid
 • cúnamh agus cabhair a chur ar fáil duit chun athrú go dtí ár seirbhísí ar líne
 • athbhreithniú leanúnach ar an bhfaisnéis ar www.revenue.ie chun a chinntiú go bhfuil sí cothrom le dáta agus scríofa i mBéarla is i nGaeilge shoiléir chun é a dhéanamh níos furasta duit a thuiscint.

Cuirfear críoch le clárúchán ar líne le haghaidh ár seirbhísí ar líne mar seo:

 • Custaiméirí gnó ROS: Críochnófar na céimeanna sa phróiseas fíorúcháin laistigh d’aon lá oibre
 • moChúrsaí do gach custaiméir eile: 90% laistigh de 5 lá oibre agus 100% laistigh de 10 lá oibre.

Déanfar clárúcháin chánach ar líne a chomhlánú mar seo:

 • Cáin Ioncaim (IT), Cáin Chorparáide (CT) agus ÍMAT/ÁSPC Fostóra (PREM): 100% laistigh de 3 lá oibre, ach amháin sa chás go roghnaítear é le haghaidh seiceála breise.
 • Cáin Bhreisluacha (CBL) agus Cáin Chonarthaí Iomchuí (CCI) :100% laistigh de 10 lá oibre, ach amháin sa chás go roghnaítear é le haghaidh seiceála breise.

Próiseálfar tuairisceáin agus dearbhuithe laistigh de 2 lá oibre, ach amháin sa chás go roghnaítear an tuairisceán nó an dearbhú le haghaidh seiceála breise.

Eiseofar aisíocaíochtaí[1] laistigh de 5 lá oibre, ach amháin sa chás go roghnaítear an t-éileamh le haghaidh seiceála breise.

Déileálfar le fiosruithe trí M’Fhiosruithe laistigh de 20 lá oibre agus 25 lá oibre i rith buaicthréimhsí móréilimh.

Tabharfar imréiteach cánach leictreonach láithreach sa chás go bhfuil cúrsaí cánach cáiníocóra cothrom le dáta. Cuirfimid cáiníocóir ar an eolas láithreach, sa chás go bhfuil ceisteanna amuigh mura bhfuil cúrsaí cánach cáiníocóra cothrom le dáta. Ní dhéanfar sin ach i roinnt bheag cásanna má tá breis seiceála ag teastáil.

Tuairisceáin agus comhfhreagras cánach scríofa

Tuairisceáin, Dearbhuithe, Iarratais agus Aisíocaíochtaí/Fritháirimh nach ndéantar trí ROS

Is de réir na gcaighdeán seo a leanas a phróiseálfaimid gach tuairisceán, dearbhú, iarratas agus éileamh ar aisíocaíocht nó ar fhritháireamh, mura bhfuil siad roghnaithe le haghaidh tuilleadh seiceála:

 • 80% díobh laistigh de 10 lá oibre
 • 100% díobh laistigh de 20 lá oibre.

Comhfhreagras

Tabharfaimid freagra ar litreacha go soiléir agus go cruinn laistigh de na hamanna seo a leanas:

 • 50% díobh laistigh de 10 lá oibre
 • 85% díobh laistigh de 20 lá oibre
 • 100% díobh laistigh de 30 lá oibre

Nuair nach féidir freagra iomlán a sheoladh laistigh de 30 lá scríobhfaimid chuig cáiníocóirí agus míneoimid cén fáth, agus déarfaimid cén uair ba cheart a bheith tú ag súil le freagra iomlán.

Seirbhís Theileafóin

Freagróimid 90% de ghlaonna ar ár seirbhís 1890 ar an gcéad uair a ghlaoitear, agus má roghnaíonn tú labhairt le hoibritheoir is féidir a bheith ag súil go bhfreagrófar tú laistigh de na frámaí ama seo:

 • 50% de ghlaonna laistigh de 30 soicind
 • 85% de ghlaonna laistigh de 3 nóiméad
 • Freagrófar gach glaoch laistigh de 5 nóiméad.

Tabharfaidh ár bhfoireann a n-ainmneacha, beidh siad dea-bhéasach agus cairdiúil agus tabharfaidh siad an t-eolas atá de dhíth ort. Cinnteoimid rúndacht agus sinn ag déileáil le do ghlaonna. Déantar glaonna a thaifeadadh ar mhaithe le dearbhú cáilíochta.

Le linn tréimhsí ardéilimh is féidir go dtógfadh sé achar níos faide glaonna a fhreagairt.

Cuairteanna ar Oifigí Poiblí

Má roghnaíonn tú cuairt a thabhairt ar cheann dár n-oifigí geallaimid seirbhís atá cairdiúil agus cuiditheach. Ba chóir tabhairt faoi deara go soláthraíonn a lán dár n-oifigí poiblí seirbhís choinne.

Inár n-oifigí poiblí féadfaidh tú bheith ag súil go labhróidh tú le ball foirne taobh istigh de 10 nóiméad ar an meán.

Clárú

 • Cláróimid 100% de chásanna laistigh de 5 lá oibre (10 lá oibre do Cháin Bhreisluacha), mura bhfuil an clárúchán tar éis a bheith roghnaithe le haghaidh tuilleadh seiceála.
 • Do chustaiméirí ÍMAT atá ag clárú le haghaidh moChúrsaí, eiseofar pasfhocal sealadach láithreach (den chuid is mó) chuig d’uimhir fóin póca, nó do sheoladh r-phoist, nó sa phost, má b’shin an rogha a bhí agat. Nuair nach féidir linn do chuid sonraí a fhíorú, beimid i dteagmháil leat chun breis sonraí a fháil.
 • Do chustaiméirí gnó atá ag clárú dár Seirbhís Ar Líne (ROS), tá próiseas clárúcháin trí chéim i gceist agus de ghnáth eiseofar pasfhocail laistigh de 8 lá oibre sa ghnáthphost.

Comhairle do ghnólachtaí agus do chomhairleoirí cánach: Seirbhís Theicniúil na gCoimisinéirí Ioncaim (RTS)

Soláthróidh Seirbhís Theicniúil na gCoimisinéirí Ioncaim, atá bunaithe ar bhonn réigiúnach, comhairle maidir le ceisteanna teicniúla. Freagróimid ceisteanna casta teicniúla laistigh de 20 lá oibre; nuair nach féidir freagra iomlán a thabhairt laistigh de 20 lá seolfaimid freagra sealadach agus cuirfimid in iúl cathain is féidir leat a bheith ag súil le freagra mionsonraithe. Tá tacaíocht ó áis shlán ar líne ag RTS, M’Fhiosruithe.

Le haghaidh tuilleadh eolais féach Seirbhís Theicniúil na gCoimisinéirí Ioncaim (RTS) .

Cláraigh le haghaidh moChúrsaí.

Imréiteach Cánach

Ní phróiseálfaimid iarratais pháipéir ar dheimhniú imréitigh cánach ach ó chustaiméirí nach bhfuil ríomhchumasaithe nó ó chustaiméirí ar neamhchónaitheoirí iad agus tabharfar freagra laistigh de 5 lá oibre. Tá imréiteach cánach faoi réir athbhreithnithe ó am go ham i rith na bliana. Ní mór do cháiníocóirí bheith comhlíontach ó thaobh cánach de agus a gcúrsaí cánach a choinneáil cothrom le dáta chun an t-imréiteach cánach a choinneáil.

Inrochtaineacht

 • Cinnteoimid go mbeidh rochtain ar ár n-oifigí ag daoine a bhfuil riachtanais speisialta acu agus cinnteoimid go soláthrófar seirbhís d'ardchaighdeán. Is féidir ár ráitis maidir le hinrochtaineacht agus sonraí teagmhála d'Oifigigh Rochtana na gCoimisinéirí Ioncaim a fháil ar shuíomh gréasáin na gCoimisinéirí Ioncaim.
 • Cinnteoimid go mbeidh ár suíomh idirlín agus ár seirbhísí ar líne inrochtana.

Teangacha

Gaeilge

 • Cuirfear seirbhís ar fáil do chustaiméirí ar mian leo a ngnó a dhéanamh trí mheán na Gaeilge. Tá foilseacháin, treoirleabhair agus foirmeacha ar ár suíomh idirlín. Tá na sonraí faoin réimse seirbhíse leagtha amach inár Scéim Teanga atá ar fáil ar an suíomh idirlín.

Gearáin agus achomhairc

 • Má bhíonn tú míshásta le haon ghné dár Seirbhís do Chustaiméirí, pléifimid go neamhchlaonta le do ghearán, laistigh de 20 lá oibre.
 • Má tá botún déanta againn, gabhfaimid ár leithscéal agus cuirfimid ina cheart é chomh tapaidh agus is féidir.
 • Aon duine a bhíonn míshásta leis an gcaoi ar dhéileálamar lena ngnóthaí cánach agus dleachta, is féidir leo athbhreithniú a lorg. Tá sonraí iomlána maidir leis an gcaoi a n-oibríonn an próiseas seo le fáil i mbileog seirbhíse do chustaiméirí na gCoimisinéirí Ioncaim ‘An chaoi le gearán a dhéanamh leis na Coimisinéirí Ioncaim’ thíos. Níl chuireann an córas athbhreithnithe isteach ar an gceart atá ag cáiníocóir achomharc a dhéanamh chun na gCoimisinéirí Achomhairc neamhspleácha nó chun na gCúirteanna.
 • Tá eolas maidir le gearán a dhéanamh linn leagtha amach sa bhileog An chaoi le gearán a dhéanamh leis na Coimisinéirí Ioncaim.
 • Beartas um Iompar Míréasúnta ó Ghearánaigh i bhfeidhm ag na Coimisinéirí Ioncaim.

Cuntasacht

Tá rún daingean againn súil a choinneáil ar ár ndul chun cinn maidir le seachadadh na gcaighdeán seirbhíse custaiméara seo. Déanfaimid comparáid idir an chaoi a n-éireoidh linn leis na caighdeáin atá leagtha amach sa doiciméad seo, agus foilseoimid na torthaí inár dtuarascáil bhliantúil.

[1] Ní chuimsíonn sé seo aisíocaíochtaí a éilítear tríd an gcóras Aisíocaíochta Leictreonach CBL (EVR) toisc go gcomhdaíonn reachtaíocht an AE na frámaí ama.