Staitisticí ar an gCáin Maoine Áitiúil (CMÁ) (Aibreán 2019)

Meiteashonraí faoi Thacar Sonraí na Staitisticí

Ceannteideal

Cur síos

Teideal

Staitisticí ar an gCáin Maoine Áitiúil (CMÁ) (Aibreán 2019)

Cur síos

Staitisticí éagsúla ar an gCáin Maoine Áitiúil lena n-áirítear briseadh síos de réir údarás áitiúil.

Foilsitheoir

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim.

Pointe teagmhála

statistics@revenue.ie

Eochairfhocail

CMÁ, Sonraí comhlíontachta, 2019, Fáltais Státchiste, Muirear Teaghlaigh, Ráta comhlíontachta, Litreacha comhlíontachta, Luachálacha, Sirriam, Fachtóir Coigeartaithe Áitiúil, Údaráis Áitiúla, CMÁ Bailithe, Maoin Tuairiscithe, Ceatharlach, an Cabhán, an Clár, Cathair Chorcaí, Contae Chorcaí, Dún na nGall, Cathair Bhaile Átha Cliath, Dún Laoghaire-Ráth an Dúin, Fine Gall, Cathair na Gaillimhe, Contae na Gaillimhe, Ciarraí, Cill Dara, Cill Chainnigh, Laois, Liatroim, Cathair agus Contae Luimnigh, an Longfort, Lú, Maigh Eo, an Mhí, Muineachán, Uíbh Fhailí, Ros Comáin, Sligeach, Baile Átha Cliath Theas, Tiobraid Árann, Cathair agus Contae Phort Láirge, an Iarmhí, Loch Garman, Cill Mhantáin, Asbhaint Éigeantach ag an bhFoinse, Díolmhaithe, Dearbhaithe, Iarchurtha, an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, Cineálacha Íocaíochta, Cárta Creidmheasa, Cárta Dochair, údarás aonair dochair, Asbhaint ag an bhFoinse, Soláthraí Seirbhíse, Éilimh ar Iarchur nó ar Dhíolúine, Gníomhaíochtaí caithimh aimsire carthanacha, Carthanas, riachtanais speisialta, Comhlacht Poiblí, Maoin taidhleoireachta, Ceannaitheoir Céaduaire, Rátaí tráchtála, Breoiteacht fhadtéarmach, Tithe soghluaiste, neamhúsáidte, Tithe altranais, Damáistithe ag pirít, Duine ar éagumas trom, Eastáit Tithíochta Neamhchríochnaithe, Neamhdhíolta, Seiceadóir, Riarthóir, Caillteanas Airgeadais, Dócmhainneach, Bannaí Luachála, Úinéirí Ilmhaoine

Minicíocht an Fhoilsithe

Ráithiúil

Dáta Eisiúna

12/04/2019

Dáta an Athraithe Dheireanaigh

12/04/2019

Cineál an Cheadúnais

CC-BY