Bainistiú fiachais agus stórasú fiachais

Tabhair do d’aire

Féadfaidh sé go bhfuil deacrachtaí íocaíochta cánach ag do ghnó den chéad uair. Oibreoidh muid leat chun réiteach a fháil ar na deacrachtaí seo.

Moltar duit do dhliteanais chánach a íoc nuair is féidir é sin a dhéanamh. Aithníonn na Coimisinéirí Ioncaim, áfach, go bhféadfaidh sé go mbeidh tionchar diúltach ag an bpaindéim COVID-19 ar ghnóthaí agus go bhféadfaidh seo go mbeidh deacrachtaí íocaíochta cánach acu chomh maith. Tá na socruithe seo a leanas i bhfeidhm againn le haghaidh na gnóthaí seo.

Forfheidhmiú Fiachais ar Fionraí

Tá gníomhaíochtaí forfheidhmithe fiachais ar fionraí den chuid is mó.

Lean roinnt gnóthaí ar aghaidh ag oibriú ag gnáthleibhéil nó ag leibhéil fheabhsaithe le linn na paindéime. Má loiceann na gnóthaí seo a gcuid dualgais tíolacadh agus íocaíochta a chomhlíonadh, beidh siad faoi réir gníomhaíochtaí bailithe fiachais agus forfheidhmithe.

Socraíocht tráthíocaíochtaí

Le cumarsáid luath agus fhónta, féadann muid, go ginearálta, socrú íoca a chomhaontú atá inghlactha don ghnó agus do na Coimisinéirí Ioncaim.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar socraíochtaí tráthíocaíochta sa rannán Ghnó a thosú agus a rith.

Stórasú fiachais

Aithníonn na Coimisinéirí Ioncaim go bhfuil dúshlán roimh ghnóthais áirithe maidir le fiachais cánach:

  • a ndliteanais chánach leanúnacha a íoc de réir mar a thagann siad aníos tar éis dóibh athoscailt
  • a gcuid creidiúnaithe trádála agus neamh-cánach eile a íoc
  • aon athstruchtúrú riachtanach a chur i gcrích chun déileáil le socruithe nua trádála.

Thug an Rialtas reachtaíocht isteach le gur féidir fiachas cánach a bhaineann leis an ngéarchéim COVID-19 a ‘stórasú’.

Féadtar fiachais a eascraíonn as an ngéarchéim COVID-19 a ‘pháirceáil’ ar feadh tréimhse 12 mhí ó Eanáir 2022 go Nollaig 2022. Tar éis do ghnó trádáil a thosú arís. Tar éis dheireadh na tréimhse 12 mhí saor ó ús, féadtar an fiachas stórasaithe a íoc ag an ráta úis laghdaithe 3% in aghaidh na bliana.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar stórasú fiachais sa rannán ar Ghnó a thosú agus a rith.