Seimineáir ar an mBreatimeacht

Beidh sonraí maidir le himeachtaí a bheas ar ag tarlú amach anseo ar fáil in Brexit Preparedness Events ar shuíomh idirlín na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála.

Cur i láthair seimineáir eolais na gCustam ar an mBreatimeacht

Mar chuid de chlár caidrimh na gCoimisinéirí Ioncaim le trádálaithe, reáchtáladh seimineáir ar fud na tíre i 2019.

Chun cabhrú le gnóthais ina gcuid ullmhúcháin don Bhreatimeacht, tá an t-eolas seo a leanas ar fáil:

  • Físeán ar impleachtaí an Bhreatimeachta do chúrsaí Custam ó thaobh trádála leis an Ríocht Aontaithe, seachas Tuaisceart Éireann
    Tugtar míniú sa chur i láthair seo ar an méid atá i gceist le Custaim agus tugtar léargas ginearálta ann ar an tionchar a bheidh ag an mBreatimeacht ar ghnóthais. Déantar cur síos sa chur i láthair seo ar údaruithe éascaithe trádála atá ina gcabhair do thrádálaithe chun earraí a bhogadh go héifeachtúil faoi rialú Custam.
  • Físeán ar thurais custaiméirí trí na nósanna imeachta éagsúla Custam
    Tugtar achoimre sa chur i láthair seo ar thurais shamplacha a bhíonn roimh ghnóthais agus iad ag bogadh earraí faoi rialú Custam. Léirítear ann an uair agus an chaoi a bhfeidhmítear nósanna imeachta Custam.
  • Físeáin faoi thurais custaiméirí trí nósanna imeachta áirithe talmhaíochta
    Tá cur i láthair foilsithe ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara ina ndéantar achoimre ar an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ar ghnóthais agus iad ag bogadh earraí de bhunadh talmhaíochta. San fhíseán seo ar nósanna imeachta um rialú iompórtála ar Video on Import Control Procedures leirítear an uair agus an chaoi a bhféadtar nósanna imeachta áirithe a ghearradh.
  • Customs Brexit information seminar presentation.

Tuilleadh eolais

Má tá ceist shonrach agat maidir leis an mBreatimeacht agus cúrsaí custam, seol ríomhphost chuig brexitqueries@revenue.ie leis na sonraí ábhartha.