Céard é an Breatimeacht?

Próiseas agus idirbheartaíocht

Reáchtáil an Ríocht Aontaithe reifreann ar an mBreatimeacht ar an 23 Meitheamh 2016. Ina dhiaidh sin d’agair siad Alt 50 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

Is é an toradh ar an méid seo ná go bhfuil sé beartaithe go bhfágfaidh an Ríocht Aontaithe an tAontas Eorpach (AE) agus dá bhrí sin, go mbeidh sí ina tír neamh-AE.

De bhun Alt 50 a agairt, cuireadh tús le próiseas dhá bhliain idirbheartaíochta. Is é cuspóir na hidirbheartaíochta seo ná comhaontú a fháil ar théarmaí imeacht na Ríochta Aontaithe ón AE ar bhealach eagraithe.

Tá dréacht-Chomhaontú um Tharraingt Siar á phlé ó mhí Feabhra 2018. Féach amchlár imeachtaí na Comhairle Eorpaí le haghaidh tuilleadh eolais.

Ar an 28 Deireadh Fómhair 2019, tháinig an Chomhairle Eorpach agus an Ríocht Aontaithe ar chomhaontú chun síneadh a chur le hAlt 50 go dtí an 31 Eanáir 2020.

I ráiteas tosaigh Chathaoirleach na gCoimisinéirí Ioncaim in Opening Statement to the Committee on Finance, Public Expenditure and Reform and Taoiseach i mí na Bealtaine 2017, tugtar eolas breise cúlra.

Na Coimisinéirí Ioncaim agus an Breatimeacht

Is é cuspóir na gCoimisinéirí Ioncaim, tar éis an Bhreatimeachta, ná éascú a dhéanamh ar an trádáil dhlisteanach le go mbogfadh sé chomh tapa agus chomh héifeachtúil agus is féidir. Baineann sé seo leis an trádáil a dhéantar go díreach leis an Ríocht Aontaithe, nó trí dhroichead talún na Ríochta Aontaithe le mór-roinn na hEorpa. Tá muid dírithe ar chabhrú le gnóthais an méid seo a leanas a dhéanamh:

  • tionchar an Bhreatimeachta a mheasúnú
  • agus
  • leas iomlán a bhaint as na simpliúcháin agus na nósanna imeachta atá ar fáil faoi Chód Custam an Aontais.

Laghdóidh sé seo, a oiread agus is féidir, na tionchair dhiúltacha a d’fhéadfadh a bheith leis an mBreatimeacht agus tacóidh siad leis an sreabhadh éifeachtúil pras trádála.

Tá dul chun cinn maith déanta lenár n-ullmhúchán agus pleanáil. An tosaíocht a bhí againn ná cinntiú go dtacaíonn ár gcórais Teicneolaíochta Faisnéise le sreafaí éasca éifeachtúla trádála tar éis an Bhreatimeachta. Beidh sé de chumas ag ár gcórais déileáil leis an méadú oibre a thiocfaidh aníos nuair a fheidhmítear nósanna imeachta custam le haghaidh gluaiseacht earraí agus ainmhithe i ndáil leis an Ríocht Aontaithe.

De réir an cheadaithe ón rialtas, tá tús curtha againn le baill bhreise foirne a earcú chun déileáil le trádáil Thoir-Thiar. Tá muid ag obair lenár gcalafoirt agus aerfoirt maidir le timpeallacht athraithe trádála tar éis an Bhreatimeachta.

Tá caidreamh díreach againn le gnóthaí, oibreoirí eacnamaíochta, agus comhlachtaí trádála agus ionadaíochta chun tacú le hullmhacht don Bhreatimeacht.

Fógraí agus eolas faoin AE

Tá eolas curtha ar fáil ag an gCoimisiún Eorpach faoi tharraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas Eorpach (AE).

Féadtar teacht ar an eolas seo i bhfógraí an Choimisiúin Eorpaigh faoi ullmhacht le haghaidh an Bhreatimeachta. Folaíonn na fógraí seo an méid seo Notice to Stakeholders - withdrawal of the United Kingdom and EU rules in the field of Customs and Indirect Taxation.

Féadtar teacht ar an nuacht is suas chun dáta faoin idirbheartaíocht leanúnach in Negotiating Documents on Article 50 negotiations with the UK.

Tuilleadh eolais

Má tá ceist shonrach agat maidir leis an mBreatimeacht agus cúrsaí custam, seol ríomhphost chuig brexitqueries@revenue.ie leis na sonraí ábhartha.