Céard é an Breatimeacht?

Próiseas agus idirbheartaíocht

Reáchtáil an Ríocht Aontaithe reifreann ar an mBreatimeacht an 23 Meitheamh 2016. Ina dhiaidh sin d’agair siad Alt 50 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

Is é an toradh ar an méid seo ná go bhfuil sé beartaithe go bhfágfaidh an Ríocht Aontaithe  an tAontas Eorpach (AE) agus, dá bhrí sin, go mbeidh sí ina tír neamh-AE.

De bhun Alt 50 a agairt, cuireadh tús le próiseas dhá bhliain idirbheartaíochta. Is é cuspóir na hidirbheartaíochta seo ná comhaontú a fháil ar théarmaí imeacht na Ríochta Aontaithe ón AE ar bhealach eagraithe.

Tá dréachtchomhaontú um an tarraingt siar á phlé ó mhí Feabhra 2018. Ar 25 Samhain 2018 thug ceannairí AE tacaíocht don Chomhaontú um Tharraingt Siar agus Dearbhú Polaitíochta ar an gcaidreamh amach anseo idir an Ríocht Aontaithe agus an tAE. Ní mór anois an Comhaontú um Tharraingt Siar a cheadú i bparlaimint an AE agus i bparlaimint na Ríochta Aontaithe.

I ráiteas tosaigh Chathaoirleach na gCoimisinéirí Ioncaim in Opening Statement to the Committee on Finance, Public Expenditure and Reform and Taoiseach i mí na Bealtaine 2017, tugtar eolas breise cúlra.

Na Coimisinéirí Ioncaim agus an Bhreatimeacht

Is é cuspóir na gCoimisinéirí Ioncaim, tar éis an Bhreatimeachta, ná éascú a dhéanamh ar an trádáil dhlisteanach le go mbogfadh sé chomh tapa agus chomh héifeachtúil agus is féidir. Baineann sé seo leis an trádáil a dhéantar go díreach leis an Ríocht Aontaithe, nó trí dhroichead talún na Ríochta Aontaithe le mór-roinn na hEorpa. Tá muid dírithe ar chabhrú le gnóthais an méid seo a leanas a dhéanamh:

  • tionchar an Bhreatimeachta a mheasúnú
  • agus
  • leas iomlán a bhaint as na simplithe agus na nósanna imeachta atá ar fáil faoi Chód Custam an Aontais.

Laghdóidh sé seo, a oiread agus is féidir, na tionchair dhiúltacha a d’fhéadfadh a bheith leis an mBreatimeacht agus tacóidh siad leis an sreabhadh éifeachtúil pras trádála.

Tá dul chun cinn maith déanta lenár n-ullmhúchán agus pleanáil. An tosaíocht a bhí againn ná cinntiú go dtacaíonn ár gcórais Teicneolaíochta Faisnéise le sreafaí éasca éifeachtúla trádála tar éis an Bhreatimeachta. Beidh sé de chumas ag ár gcórais déileáil leis an méadú oibre a thiocfaidh aníos nuair a fheidhmítear nósanna imeachta custam le haghaidh gluaiseacht earraí agus ainmhithe i ndáil leis an Ríocht Aontaithe.

De réir an cheadaithe ón rialtas, tá tús curtha againn le baill bhreise foirne a earcú chun déileáil le trádáil Thoir-Thiar. Tá muid ag obair lenár gcalafoirt agus aerfoirt maidir le timpeallacht athraithe trádála tar éis an Bhreatimeachta.

Tá caidreamh díreach againn le gnóthais, oibreoirí eacnamaíocha, agus comhlachtaí trádála agus ionadaíochta chun tacú le hullmhacht don Bhreatimeacht.

Fógraí agus eolas faoin AE

Tá eolas curtha ar fáil ag an gCoimisiún Eorpach faoi tharraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas Eorpach (AE).

Féadtar teacht ar an eolas seo i bhfógraí an Choimisiúin Eorpaigh faoi ullmhacht le haghaidh an Bhreatimeachta. Folaíonn na fógraí seo Fógraí ar Gheallsealbhóirí – tarraingt siar na Ríochta Aontaithe agus rialacha AE i réimse na gCustam agus an Chánachais Indírí.

Féadtar teacht ar an nuacht is suas chun dáta faoin idirbheartaíocht leanúnach in Negotiating Documents on Article 50 negotiations with the UK.

Tuilleadh eolais

Má tá ceist shonrach agat maidir leis an mBreatimeacht agus cúrsaí custam, seol ríomhphoist chuig brexitqueries@revenue.ie leis na sonraí ábhartha.