Úsáid phríobháideach carranna cuideachta

Cén chaoi le luach an tsochair a ríomh

Is gá duit ‘coibhéis airgid’ úsáid phríobháideach do fhostaí as an gcarr cuideachta. Is é seo an méid a chuirfidh tú le pá d’fhostaí.

Is céatadán de Luach ar an Margadh Oscailte (LMO) an chairr é an choibhéis airgid. Tá an céatadán bunaithe ar an méid míleáiste chun críocha gnó.

Féadtar an choibhéis airgid a laghdú má chuireann d’fhostaí airgead i dtreo chostais reatha an chairr.

Luach ar an Margadh Oscailte (LMO)

Is é an LMO costas an chairr, in Éirinn, agus na cánacha agus dleachtanna Éireannach san áireamh ann, sular cláraíodh é den chéad uair.

Go hiondúil, is é seo liostphraghas na feithicle, agus Cáin Bhreisluacha (CBL) agus Cáin Cláraithe Feithiclí (CCF) san áireamh ann ag tráth an chéad chlárúcháin.

Tá an LMO le húsáid, fiú má cheannaigh tú an carr mar charr athláimhe.

LMO carranna iompórtáilte

Má d’iompórtáil tú an carr, ba chóir neamhaird a thabhairt ar aon chánacha agus dleachtanna eachtracha infheidhme.

An tionchar ag lascaine cheannaigh ar LMO

Má fuair tú lascaine nuair a cheannaigh tú an fheithicil, féadtar an LMO a laghdú chun go dtiocfadh sé leis an lascaine a fuarthas.

An uas-lascaine ná an méid a gheobhadh gnáthchustaiméir nuair a bheadh carr amháin á cheannach ó chomhlacht díoltóireachta. Is gnách nach sáraíonn an tsuim seo 10%.

Féadfaidh sé go bhfuil lascaine níos airde ar fáil duit nuair a fhéadann tú a chruthú go mbeadh siad ar fáil do ghnáthchustaiméir miondíola.

I gcásanna amhrais, féadtar an leibhéal lascaine infheidhme a aontú le d'oifig de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim roimh ré.

Cén chaoi a ríomhtar an choibhéis airgid

Ríomhtar an choibhéis airgid trí chéatadán a fheidhmiú ar an LMO.

Braitheann an céatadán a úsáideann tú sa ríomh ar an líon ciliméadar a thiomáineann d’fhostaí in aon bhliain amháin chun críocha gnó. Dá líonmhaire na ciliméadair ghnó, is ea is ísle a bheidh an choibhéis airgid. Ba chóir pá barúlach a athbhreithniú go rialta, go ráithiúil ar a laghad, le cinntiú go bhfuil na híocaíochtaí a thuairiscítear do na Coimisinéirí Ioncaim chomh cruinn agus is féidir. 

Féach an tábla thíos chun na céatadáin infheidhme a fheiceáil.

Ciliméadair ghnó sa bhliain – Coibhéis airgid
Ciliméadair Tiomáinte(% den LMO)

24,000 agus níos lú

30%

24,001 go 32,000

24%

32,001 go 40,000

18%

40,001 go 48,000

12%

48,001 agus níos mó

6%

Féadfaidh sé nach bhfuil doiciméid ag d’fhostaí a chruthaíonn líon na gciliméadar a tiomáineadh ar bhonn príobháideach i mbliain áirithe. Sa chás seo, ní mór duit glacadh le 8,000km mar chiliméadair phríobháideacha.

Ranníocaíochtaí an fhostaí i dtreo an chostais

Féadann d’fhostaí íoc i dtreo costais an carr a rith nó a úsáid. Féadtar an tsuim a íocann siad a asbhaint ón gcoibhéis airgid. 

Ní fhéadtar an laghdú a fheidhmiú ach amháin más go díreach leatsa a íocann d’fhostaí an méid.

Ranníocaíocht an fhostaí i dtreo an carr a cheannach

Féadann d’fhostaí ranníocaíocht cnapshuime a dhéanamh i leith an carr cuideachta a cheannach. Laghdaíonn an tsuim a ranníocadh an choibhéis airgid sa chéad bhliain.

Ar aghaidh: Fostaithe le líon íseal ciliméadar gnó