Úsáid phríobháideach carranna cuideachta

Léargas ginearálta

Féadfaidh sé go bhfaighidh d’fhostaí carr le haghaidh úsáid phríobháideach toisc go bhfuil siad fostaithe agat. Sa chás go dtarlaíonn sé seo, ní mór do d’fhostaí Íoc Mar a Thuillir (ÍMAT), Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC) agus an Muirear Sóisialach Uilíoch (USC) a íoc i leith na húsáide príobháidí sin.

Meastar, de ghnáth gur úsáid phríobháideach é taisteal ón obair agus chuig an obair.

Is gnách gur ga carr a bheith faighte ag d’fhostaí uait le go mbeifeá faoi dhliteanas an mhuirir seo. Beidh siad faoi dhliteanas chomh maith, áfach, má fuair siad carr toisc go bhfuil siad fostaithe agat (chun críocha urraíochta, mar shampla) ó dhuine díobh seo:

  • páirtí bainteach
  • tríú páirtí.

Baineann an t-eolas sa rannán seo leat, bíodh se gur cuideachta, páirtnéireacht nó trádálaí aonair thú.

Tabhair do d’aire

Chun críocha an choda seo den suíomh idirlín, is tagairt é ‘carr cuideachta’ do gach carr a sholáthraíonn fostóirí chuig a bhfostaithe.

Féadfaidh sé gurb éard atá i gceist le ‘carr’ ná aon charr taobh istigh de ghnáthbhrí an fhocail, chomh maith le criúchábáin agus jípeanna. Ní fholaíonn sé:

  • gluaisrothair níos lú ná 410kg
  • veaineanna (féach Úsáid Phríobháideach Veaineanna Cuideachta
  • feithiclí nach n-úsáidtear go coitianta mar fheithicil phríobháideach agus mí-oiriúnach d’úsáid den chineál sin, amhail eileatraim agus leoraithe.

Ní bhaineann an rannán seo le hábhar ach amháin nuair nach n-aistríonn úinéireacht an chairr chuig an bhfostaí. Má aistríonn tú an carr chuig d’fhostaí, feidhmeofar na gnáthrialacha Sochair Chomhchineáil. Le haghaidh eolais, féach ar luacháil sochar.

Má íocann tú liúntas le fostaí chun ligean dóibh carr a cheannach, tuarastal incháinithe a bheidh ann. Ní bheidh feidhm ag an rannán seo.

Ar aghaidh: Cén chaoi le luach an tsochair a ríomh