Úsáid phríobháideach carranna cuideachta

Réríomháin

Is éard is Réríomhán ann ná uirlis chun cabhrú leat coibhéis airgid carr cuideachta a ríomh le haghaidh gach tréimhse phá. Níl aon dualgas ann an réríomhán a úsáid má tá modh eile in úsáid agat chun an méid seo a ríomh.

Ach úsáid a bhaint as an Réríomhán, cinnteofar go gcuirtear san áireamh an méid ceart maidir le ÍMAT, ÁSPC agus MSU in aon bhliain amháin. Féadann an Réríomhán cabhrú leat, is cuma cé acu:

  • cén uair sa bhliain atá an carr ar fáil
  • cé chomh fada is atá an carr ar fáil.

Cén chaoi leis na Réríomháin a úsáid

Tá réríomháin ar leith ann le haghaidh:

Ceannteidil sna Réríomháin
Ciliméadair charnacha

Ciliméadair ghnó iomlána a tiomáineadh i gcarr ag tréimhse shonrach ama

(amhail na ciliméadair ghnó iomlána a tiomáineadh faoi dheireadh sheachtain 1 nó faoi dheireadh mhí 1 den bhliain)

LMO Carnach x an céatadán cuí

Céatadán LMO an chairr le húsáid chun an choibhéis airgid a ríomh le haghaidh tréimhse phá.

Má íoctar d’fhostaí go seachtainiúil, is é Seachtain 1 ar an réríomhán an chéad tréimhse phá a raibh an carr acu.

Má íoctar d’fhostaí go míosúil, is é Mí 1 ar an réríomhán an chéad tréimhse phá a raibh an carr acu.

Má íoctar d’fhostaí go coicísiúil, is é Seachtain 2 ar an réríomhán an chéad tréimhse phá a raibh an carr acu. Beidh Seachtain 4 mar an dara tréimhse phá, agus mar sin de.

Má fhaigheann d’fhostaí carr le linn na bliana, an chéad tréimhse phá maidir le húinéireacht ná Seachtain 1 nó Mí 1 sa réríomhán. Féadfaidh sé go bhfuil ort coigeartú pro rata a dhéanamh ar an gcoibhéis airgid má fhaigheann siad an carr le linn na tréimhse pá.

Má thugann d’fhostaí an carr ar ais le linn na bliana, cuir tréimhsí pá ina dhiaidh sin as an áireamh, ar an ábhar nach raibh an carr ar fáil dóibh. Féadfaidh sé go bhfuil ort coigeartú pro rata a dhéanamh ar an gcoibhéis airgid má thug siad an carr ar ais le linn na tréimhse pá.

Má théann d’fhostaí thar lear le haghaidh oibre agus mura bhféadann an fostaí an carr a úsáid, ní thagann an Sochar Comhchineáil aníos. Ba chóir duit na seachtainí atá siad thar lear a chur as an áireamh. Mar shampla, má tá siad thar lear le linn mhí Iúil ar ghnó, ná cuir mí Iúil san áireamh mar Mhí 7 ar an réríomhán. Bheadh mí Lúnasa mar Mhí 7.

Má íocann d’fhostaí thú chun an carr a úsáid, is gá duit na híocaíochtaí seo a asbhaint ón gcoibhéis airgid.

Carr athraithe le linn na bliana

Sa chás go n-athraíonn d’fhostaí carr in aon bhliain amháin, is de réir na rialacha thuas a dheimhnítear an chéad tréimhse phá maidir le húinéireacht. Féadfaidh sé go bhfuil ort coigeartú pro rata a dhéanamh ar an gcoibhéis airgid má d’athraigh siad an carr le linn tréimhse phá.