Liosta foirmeacha a úsáideann fostóirí

Foirmeacha cláraithe cánach

Tá na foirmeacha seo a leanas le comhlánú ag fostóir agus iarratas ar chlárú á dhéanamh:

 • TR1 - Comhlánaigh an fhoirm seo más mar dhuine féinfhostaithe, nó mar thrádalaí aonair nó i gcomhpháirtíocht, atá tú do do chlárú.
 • TR2 - Comhlánaigh an fhoirm seo más mar chuideachta atá tú do do chlárú.
 • PREM Reg - Comhlánaigh an fhoirm seo más mar fhostóir atá tú do do chlárú.

Foirmeacha a úsáideann fostóirí roimh 1 Eanáir 2019

 • P45 - Deimhniú scoir a bhfuil ceithre chuid ann. Comhlánaigh an fhoirm seo nuair a scoireann fostaí de d'fhostaíocht roimh 1 Eanáir 2019.
 • P45 forlíonadh - Comhlánaigh an fhoirm seo nuair a dhéanann tú íocaíocht le hiarfhostaí i ndiaidh dóibh scoradh den obair agus nuair nach bhfuil an íocaíocht sin san áireamh ar an bhfoirm bhunaidh P45.
 • P46 - Comhlánaigh an fhoirm seo nuair a thosaíonn fostaí nua ag obair roimh 1 Eanáir 2019 agus nuair:
  • nach soláthraíonn siad foirm P45 ó fhostóir roimhe seo
  • nach bhfuil a bpost nua cláraithe acule Poist agus Pinsin.
 • P2C - Do chóip féin de Dheimhniú Creidmheasanna Cánach an fhostaí (P2C).

Foirmeacha a úsáideann fostóirí roimh agus tar éis 1 Eanáir 2019

 • P11D - Aisghabháil sochar, íocaíochtaí neamhairgid nó táillí agus íocaíochtaí nach bhfuil faoi réir ÍMAT arna gcur ar fáil do stiúrthóirí agus d'fhostaithe áirithe.

Foirmeacha a eisíonn an tArd-Bhailitheoir roimh 1 Eanáir 2019

 • Duillín pá nó gíoró bainc P30 - Foirm le haghaidh do chuid íocaíochtaí míosúla nó ráithiúla ÍMAT, Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC), Muirear Sóisialta Uilíoch (MSU) agus Cáin Maoine Áitiúil (CMÁ)
 • P35 - Dearbhú bliantúil le haghaidh do chuid íocaíochtaí ÍMAT, ÁSPC, MSU agus CMÁ
 • P35L - Do thuairisceán bliantúil ar phá, ÍMAT, ÁSPC, MSU agus CMÁ gach fostaí
 • P35L/T - Do thuairisceán bliantúil ar phá, ÍMAT, ÁSPC agus MSU gach fostaí nach eol duit cén Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) atá acu.
 • P35LF - Do thuairisceán bliantúil ar an méid iomlán sochar neamhairgid a tugadh d'fhostaithe. Baineann sé freisin le ranníocaíochtaí an fhostaí le haghaidh táirgí pinsin.
 • P60 - Deimhniú d'fhostaí ar a gcuid pá agus cánach don bhliain chomh maith le méid na ranníocaíochtaíMSU, CMÁ ÁSPC don bhliain.