Fostaíocht a thosú nó a fhágáil (P45)

P45 a thíolacadh agus dátaí íocaíochta le haghaidh an P45 fhorlíontaigh

Tabhair do d’aire

Baineann an t-eolas ar an leathanach seo le fostaíochtaí a scoireadh ar 31 Nollaig 2018 nó roimhe.

Ní iarrtar ort P45 a eisiúint i gcás fostaíochtaí a scoirtear tar éis 31 Nollaig 2018. Le heolas a fháil ar riachtanais reatha, féach ar  Dualgais fostóra ó 1 Eanáir 2019.

P45 a thíolacadh

Le haghaidh am teoranta, féadtar P45 a thíolacadh trí  Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) don fhostaíocht a scoireadh ar nó roimh 31 Nollaig 2018. Más úsáideoir ROS tú, ní mór duit ROS a úsáid le gach P45 a chomhdú do d'fhostaithe.

Mura n-úsáideann tú ROS féadfaidh tú Foirm P45 ar pháipéar a úsáid. Féadtar Foirmeacha P45 agus Forlíonadh P45 ar pháipéar a iarraidh ar an  Seirbhís Ordaithe Foirmeacha na gCoimisinéirí Ioncaim.

Dátaí íocaíochta d'fhorlíonadh P45

Féadfaidh sé go dtabharfá íocaíocht bhreise don fhostaí nach raibh ináirithe ar an P45. Más amhlaidh, ní mór duit foirm forlíonadh P45 a chomhlánú le híocaíoctaí déanta ar nó roimh 31 Nollaig 2018. Ní mór é a thíolacadh ar an mbealach céanna leis an P45.

Íocaíochtaí déanta tar éis dáta scoir agus roimh 1 Eanáir dá éis

Má tá Deimhniú Creidmheasanna Cánach (P2C) agat, ní mór duit cáin agus an Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU) a asbhaint ó na riaráistí. Ní mór duit tagairt a dhéanamh do chreidmheasanna cánach agus scoithphointí cánach agus MSU d’iarfhostaí. Ní mór é sin a dhéanamh amhail is go bhfuil an íocaíocht á déanamh ar dháta a scoireadh fostaí an fostaíocht.

Mura bhfuil P2C agat, ní mór bonn cánach éigeandála agus MSU a bheith i bhfeidhm ar na riaráistí.

Ní mór na suimeanna seo a leanas a chur isteach ar thaifead párolla don seachtain nó mí Cánach Ioncaim ina bhfuil an íocaíocht déanta:

Ní mór P45 forlíontach a chomhlánú agus é a seoladh chuig oifig de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim an fhostaí gan mhoill.

Íocaíochtaí déanta tar éis an 31 Nollaig nuair a d'fhág an fostaí roimh an dáta sin

Féadfaidh sé go bhfaigheadh iarfhostaí íocaíocht riaráistí i mbliain tar éis dáta fágála. Ní mór bonn cánach éigeandála agus MSU a chur i bhfeidhm ar na riaráistí seo.

Ní mór na suimeanna seo a leanas a chur isteach ar thaifead párolla don seachtain nó mí Cánach Ioncaim ina bhfuil an íocaíocht déanta:

Ní mór aP45 forlíontach a chomhlánú agus é a seoladh chuig oifig de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim an fhostaí gan mhoill.

Ó 1 Eanáir 2019, ní mór   Fógra Párolla na gCoimisinéirí Ioncaim (FPCI) a iarraidh maidir le íocaíochtaí déanta tar éis 31 Nollaig 2018. Ní mór duit tíolacadh párolla a tíolacadh nuair a dhéantar íocaíocht le fostaí, nó roimhe sin. Tá sé sin i bhfeidhm sa chás gur fhág an fhostaí roimh 31 Nollaig 2018 agus tá P45 tíolactha agat. Ní mór na sonraí a thugtar ar an FPCI a chur i bhfeidhm ar an íocaíocht.

Ar aghaidh: Bás fostaí nó bás a gcéile nó a bpáirtnéir sibhialta