Díolúine ar shochair scoir

Baineann díolúine ó Cháin Fháltas Caipitiúil (CFC) le sochair scoir, íocaíochtaí iomarcaíochta agus íocaíochtaí pinsin a d'íoc d'fhostóir leat.

B’fhéidir nach gceadóidh na Coimisinéirí Ioncaim an díolúine seo má tá na híocaíochtaí ró-ard agus:

  • má tá gaol agat le d’fhostóir
  • más cuideachta phríobháideach í d’fhostóir ina bhfuil smacht agat.

Tá CFC iníoctha ar aon sochair a d’íoc scéim pinsin duine eile leat. Tá sé seo amhlaidh toisc nach é d’fhostóir a íocann na sochair.

Díolúine ar shochair scoir faighte le hoidhreacht

Má fhaigheann tú cuid de chiste scoir le hoidhreacht tar éis bás tuismitheora, íocfaidh tú:

  • CFC, ach ní íocfaidh tú Cáin Ioncaim (CI) (má tá tú faoi 21)
  • CI, ach ní íocfaidh tú CFC (má tá tú 21 nó níos sine).

Cuirtear an díolúine CFC seo i bhfeidhm freisin má fhaigheann tú oidhreacht ó Chuntas Coigiltis Scoir Pearsanta (CCSP).