Do thuairisceán cánach bronntanais nó oidhreachta a chomhlánú (IT38)

Léirithe amhrais

Féadtar léiriú amhrais a thabhairt i do thuairisceán sna cásanna seo:

 • má tá amhras ort maidir le feidhmiú ceart an dlí ar CFC
 • agus
 • má thíolactar an tuairisceán in am.

Má chuireann tú léiriú amhrais in iúl i do thuairisceán, ba chóir duit litir a chur ar aghaidh chuig an Aonad Náisiúnta CFC. Ba chóir an méid seo a leanas a bheith i do litir:

 • aitheantas soiléir inti gur litir um ‘léiriú amhrais’ í
 • na sonraí uile maidir le cúinsí an idirbhirt atá in amhras a leagan amach
 • sainaithint ar an dlí CFC is cúis leis an amhras
 • an tsuim chánach nó asbhainteachta a bhfuil amhras faoi
 • aon doiciméid tacaíochta ábhartha a chur ar fáil, agus luaigh cé acu an bhfuarthas comhairle ghairmiúil ábhartha ar an ábhar.

Nuair a ghlacann na Coimisinéirí leis gur fíor-léiriú amhrais é, déanfaimid rialú ar chánachas ceart an idirbhirt. Féadfaidh cáin bhreise a bheith dlite mar thoradh ar an rialú seo. Má íoctar an cháin seo taobh istigh de mhí amháin ó dháta an rialaithe, ní ghearrfar ús. Sa chás nach nglacann muid leis mar fhíor-léiriú amhrais, scríobhfaidh muid chugat. Sa chás seo, beidh ús iníoctha ar aon cháin bhreise dhlite.

Féadfaidh sé nach nglacfaidh na Coimisinéirí Ioncaim le do léiriú amhrais más rud é:

 • gur eisigh muid treoirlínte ginearálta maidir leis an gcaoi a bhfeidhmítear an dlí i gcásanna den chineál céanna
 • go measann na Coimisinéirí Ioncaim go bhfuil an t-ábhar saor a dhóthain ó amhras
 • go measann na Coimisinéirí Ioncaim go bhfuil an duine cuntasach ag déanamh iarrachta an CFC a sheachaint nó a imghabháil.

Mura n-aontaíonn tú le diúltú na gCoimisinéirí Ioncaim do do léiriú amhrais, féadtar achomharc a chur faoi bhráid an Choimisiúin um Achomhairc Chánach

Ar aghaidh: Cén chaoi leis an gCáin Fáltas Caipitiúil (CFC) a íoc ar líne