Cáin Gnóthachan Caipitiúil (CGC) ar dhíol, ar bhronntanas, nó ar mhalartú sócmhainne

Cén uair agus cén chaoi a n-íoctar agus a dtíolactar CGC?

Tá d’íocaíocht CGC dlite sula dtíolacann tú do thuairisceán.

Tá na dátaí a íoctar agus a thíolactar CGC bunaithe ar an dáta a dhíol tú, a bhronn tú nó a d’aistrigh tú sócmhainn.

Cén uair le do CGC a íoc

I gcás diúscairtí déanta idir:

  • 1 Eanáir agus 30 Samhain (an tréimhse thosaigh), ní mór duit CGC a íoc faoin 15 Nollaig den bhliain chéanna.
  • 1 Nollaig agus 31 Nollaig (an tréimhse níos déanaí) ní mór duit CGC a íoc faoin 31 Eanáir den bhliain dár gcionn.

Le haghaidh diúscairtí déanta faoi chonradh scríofa, de ghnáth is ionann am na diúscartha agus dáta an chonartha.

Cén chaoi le CGC a íoc

Más rud é:

Clárú le haghaidh CGC

Má tá uimhir cláraithe cánach agat, seol iarratas chun clárú le haghaidh CGC trí M’Fhiosruithe chuig d’oifig réigiúnach clárúcháin.

Más rud é nach raibh tú cláraithe chun cánach riamh cheana, is gá duit cibé foirm a fheileann duit thíos a chomhlánú:

Foirm TR1 más duine aonair thú

Foirm TR2 i gcás cuideachta

Foirm TR1 (FT) más duine aonair neamhchónaitheach thú

Foirm TR2 (FT) i gcás cuideachta neamhchónaitheach.

Cén uair le do thuairisceán CGC a thíolacadh

Ní mór do thuairisceán a thíolacadh roimh 31 Deireadh Fómhair sa bhliain i ndiaidh dháta na diúscartha. Ní mór é seo a dhéanamh fiú mura bhfuil cáin dhlite mar gheall ar fhaoisimh nó caillteanais incheadaithe.

Cén chaoi le do thuairisceán CGC a thíolacadh

Tá roinnt tuairisceáin CGC éagsúil ann:

Bain úsáid as ROS chun d’Fhoirm 11, d'Fhoirm 1 nó d’Fhoirm CT1 a thíolacadh. Féadtar an Fhoirm CG1 nó an Fhoirm 12 a sheoladh chuig d’oifig de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim.

Eolas le cur san áireamh ar do thuairisceán CGC

Nuair atá do thuairisceán CGC á chomhlánú agat, is gá an méid seo a leanas a chur san áireamh:

  • cur síos ar an tsócmhainn nó na sócmhainní a rinne tú a dhiúscairt
  • an tsuim a fuarthas ar an tsócmhainn nó na sócmhainní
  • aon fhaoisimh a d’éiligh tú
  • aon chaillteanais neamhúsáidte ó bhliain roimhe atá le fhritháireamh
  • an gnóthachan inmhuirir (nó caillteanas)
  • do ghnóthachan incháinithe agus ráta CGC. 

Ar aghaidh: Cén chaoi le CGC a ríomh