Earraí a cheannach ar líne le haghaidh úsáid phearsanta

Earraí a cheannach ar líne ó thaobh amuigh den Aontas Eorpach (AE)

Má cheannaíonn tú earraí le haghaidh úsáid phearsanta ó thaobh amuigh den Aontas Eorpach (AE), féadfaidh sé go bhfuil ort iad seo a leanas a íoc:

 • Dleacht Custam
 • Dleacht Mháil
 • Dleacht Frithdhumpála
 • Dleacht Frithchúitimh
 • Cáin Bhreisluacha (CBL).

Má tá an méid seo ag baint le d’earraí:

 • luach custam (lena n-áirítear costas, iompar, árachas agus muirir láimhseála) €22 nó níos lú, ní bheidh ort Dleacht Custam ná CBL a íoc
 • luach custam de bhreis agus €22, beidh ort CBL a íoc
 • luach intreach (luach na hearraí amháin seachas iompar, árachas agus muirir láimhseála) níos mó ná €150 orthu, beidh ort Dleacht Custam a íoc.

Baineann na teorainneacha seo leis an seachadadh iomlán, ní le haon earra amháin. Ní mór duit na dleachtanna thuas a íoc más cuí, agus CBL a íoc ar tháirgí alcóil nó tobac, cumhráin nó uiscí maisíochta, beag beann ar a luach.

Má tá €6 nó níos lú ar an CBL, ní bhaileofar é.

Tabhair do d’aire

Ón 1 Eanáir 2021 beidh an méid seo i gceist leis an CBL iompórtála:

 • beidh sí dlite ar gach earra a thagann isteach san AE, is cuma an luach atá acu
 • agus
 • baileofar i gcónaí í, is cuma an tsuim atá dlite.

An chaoi a ríomhtar an méid atá dlite le híoc agat agus earraí á gceannach ar líne ó thaobh amuigh den AE

Dleacht Custam

Is éard atá sa luach custam ar a ríomhtar an Dleacht Custam ná costas na n-earraí móide:

 • iompar (lena n-áirítear postas)
 • aon árachas
 • agus
 • aon mhuirir láimhseála

chun na hearraí a sheachadadh chuig an AE.

Is ar na hearraí a iompórtálann tú a bhraitheann an ráta Dleachta Custam a fheidhmítear. Féadtar na rátaí uile a fháil sa bhunachar sonraí TARIC.

Dleacht Mháil

Tá Dleacht Mháil iníoctha ar tháirgí alcóil agus tobac agus tá sí ar leithligh ó Dhleacht Custam. Baineann rátaí éagsúla Dleachta Máil le hearraí éagsúla. Ní mór duit aon Dleacht Mháil atá dlite a íoc ag  d’oifig de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim sula seoltar na hearraí chugat. Féach Cáin ar Tháirgí Alcóil agu Cáin ar Tháirgí Tobac le haghaidh tuilleadh eolas.

Dleacht Frithdhumpála agus Dleacht Frithchúitimh

Dleachtanna breise iompórtála is iad seo a ghearrtar ar earraí, sa bhreis ar na gnáthdhleachtanna a ghearrtar. Is é cuspóir na muirear seo ná cosc a chur ar iompórtálacha saor ó thíortha le costais ábhair agus saothair níos ísle, rud a dhéanann damáiste do thionscal an AE. Féadtar seiceáil a dhéanamh an bhfuil dleachtanna frithdhumpála nó frithchúitimh ag baint le d’earraí sa bhunachar sonraí TARIC.

CBL

Tá CBL iníoctha ar earraí ag an ráta a ngearrfaí orthu dá mba rud é gur ceannaíodh in Éirinn iad. Is éard atá i luach na n-earraí chun an CBL a ríomh ná an luach custam (a bhfuil cur síos déanta air thuas) móide:

 • aon dleacht nó cáin eile (seachas CBL) atá iníoctha
 • agus
 • aon chostais iompair, árachais nó costais láimhseála tar éis do na hearraí teacht isteach san AE.

Léirítear sna samplaí thíos an chaoi le ríomh a dhéanamh ar an tsuim atá dlite le híoc agat nuair a cheannaíonn tú ar líne ó thaobh amuigh den AE. Ní samplaí cuimsitheacha iad seo. Tugann siad raon earraí agus rátaí dleachta ar fáil, áfach. Féadtar modh an ríofa a chur i bhfeidhm ar aon earra. 

Ar aghaidh: Earraí a cheannach ó thír de chuid an Aontais Eorpaigh (AE)