Do Cháin Ioncaim a ríomh

An chaoi a ríomhtar do Cháin Ioncaim

Má íoctar go seachtainiúil thú, is mar seo a ríomhtar do Cháin Ioncaim:

  • cuir an ráta caighdeánach 20% i bhfeidhm ar an ioncam i do bhanda ráta seachtainiúil
  • cuir an t-ardráta 40% i bhfeidhm ar aon ioncam os cionn do bhanda ráta seachtainiúil
  • suimigh an dá shuim thuas 
  • asbhain suim do chreidmheasanna seachtainiúla cánach ón iomlán seo.

Má íoctar go coicísiúil nó go míosúil thú, tá na prionsabail chéanna i bhfeidhm.

Féadtar teacht ar do bhanda ráta i gcás na bliana reatha agus na ceithre bliana roimhe sna Cairteacha rátaí cánach, bandaí agus faoisimh.

Taispeántar sna samplaí seo a leanas an chaoi a n-oibríonn sé seo. (Ní chuirtear an Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU) san áireamh iontu, ach féach an rannán ar Do MSU a Ríomh).

Féadtar úsáid a bhaint as bileog oibre chun do cháin a ríomh.

Is gnách go ríomhtar cáin sa phárolla leis an ‘mbonn carnach’ le haghaidh gach lá pá. Carntar an t-ioncam agus na creidmheasanna cánach ón 1 Eanáir le cinntiú go bhfuil an cháin cheart íoctha agat. Cinntíonn sé seo go bhfuair tú sochar do chreidmheasanna cánach go dáta.

Uaireanta, déantar cáin a ríomh ar bhonn Sheachtain 1. Ciallaíonn an méid seo go gcaitear le gach lá pá leis féin, ar leithligh ó sheachtainí roimhe sin. Ní charntar ioncam ná creidmheasanna cánach ó 1 Eanáir.