Do Cháin Ioncaim a ríomh

Féachaint ar do shonraí pá agus cánach

Féadtar do phá agus asbhaintí Cánach Ioncaim a thuairiscigh d’fhostóir do na Coimisinéirí Ioncaim a fheiceáil tríd an nasc ‘Bainistigh do cháin 2021’ in moChúrsaí

Tugann moChúrsaí an deis duit:

  • féachaint ar an bhfaisnéis is déanaí a thuairiscigh d’fhostóir
  • cinntiú go bhfuil cáin, ÁSPC, MSU agus CMÁ (nuair is cuí) asbhainte ó do phá ag d’fhostóir nó do sholáthraí pinsin
  • cinntiú go bhfuil na hasbhaintí á dtuairisciú i gceart do na Coimisinéirí Ioncaim.

Níl asbhaintí neamhreachtúla san áireamh san eolas a thuairiscíonn d’fhostóir do na Coimisinéirí Ioncaim, amhail suibscríobhanna ceardchumainn nó íocaíochtaí le do chomhar creidmheasa. Ní fhéadtar na hasbhaintí seo a fheiceáil in moChúrsaí.

Bí cinnte féachaint ar an bhfíseán céim ar chéim ar an gcaoi le féachaint ar do shonraí pá agus Cánach Ioncaim trí moChúrsaí:

 

Ní mór d’Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) a thabhairt do d’fhostóir nó soláthraí pinsin. Mura ndéanann tú é seo, ní bheidh tú in ann féachaint ar an bhfaisnéis phárolla a thuairiscigh d’fhostóir do na Coimisinéirí Ioncaim.

Céard atá le déanamh mura bhféadtar d’fhaisnéis phárolla a fheiceáil?

Sa chás go bhfuil d’uimhir UPSP tugtha agat do d’fhostóir ach nach bhfuil d'fhaisnéis phárolla ar fáil in moChúrsaí, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le d’fhostóir. Beidh ort a dheimhniú:

  • go bhfuil d’fhostaíocht cláraithe acu leis na Coimisinéirí Ioncaim
  • agus
  • agus go bhfuil d’fhaisnéis phárolla tuairiscithe acu do na Coimisinéirí Ioncaim.

Féadtar fiosrú a thíolacadh do na Coimisinéirí Ioncaim trí M’Fhiosruithe mura bhfuil d’fhaisnéis phárolla ar fáil.

Tá an áis M’Fhiosruithe ar fáil in moChúrsaí. Chun fiosrú a sheoladh:

  • roghnaigh an chatagóir ‘ÍMAT (Íoc Mar a Thuillir) fostaí/pinsinéir - Eile’
  • ansin, roghnaigh an fhochatagóir ‘Tuairisciú Párolla an Fhostaí - Comhlíontacht’.