Do Cháin Ioncaim a ríomh

Céard is creidmheasanna cánach ann?

Is faoisimh iad creidmheasanna cánach a úsáidtear chun an tsuim chánach a íocann tú a laghdú.

Creidmheas Cánach Pearsanta

Tá gach duine cónaitheach in Éirinn i dteideal Creidmheasanna Cánach Pearsanta. Braitheann an Creidmheas Cánach Pearsanta a fhaigheann tú ar cibé acu an bhfuil tú:

  • singil
  • pósta nó i bpáirtnéireacht shibhialta
  • i do bhaintreach nó i do pháirtnéir sibhialta marthanach
  • idirscartha
  • colscartha nó i d’iarpháirtnéir sibhialta.

Creidmheasanna Cánach Breise

Ag brath ar do chúinsí pearsanta, féadfaidh tú a bheith i dteideal creidmheasanna cánach breise, mar shampla sa chás:

Tá suimeanna creidmheasa cánach don bhliain seo agus blianta roimhe sa chairt Rátaí cánach, bandaí agus faoisimh.

Tabhair do d’aire

Féadtar creidmheasanna breise a éileamh a d’fhéadfadh a bheith dlite duit in 2021. Déan éileamh ar na creidmheasanna seo ach cliceáil ar an nasc ‘Bainistigh do cháin 2021’ in Seirbhísí ÍMAT in moChúrsaí.

An chaoi a n-oibríonn creidmheasanna cánach

Más fostaí thú taispeánfar do chreidmheasanna cánach ar do Dheimhniú Creidmheasanna Cánach. Cuirfear d’fhostóir ar an eolas maidir le iomlán do chreidmheasanna cánach. Ní thabharfar briseadh síos dóibh ar do chuid creidmheasanna cánach, ní thabharfar ach an tsuim iomlán. Bainfidh d’fhostóir úsáid as seo chun an tsuim chánach atá le hasbhaint ó do phá sheachtainiúil nó míosúil a ríomh.

Faoin gcóras Íoca Mar a Thuillir (ÍMAT), roinntear creidmheasanna cánach go cothrom i rith na bliana. Má tá tú ag obair don bhliain iomlán – ag brath ar mhinicíocht do phá, déanfar do chreidmheasanna cánach a roinnt ar na bealaí seo a leanas:

  • 52 suimeanna seachtainiúla cothroma
  • 12 suimeanna míosúla cothroma.

Má tá dhá phost nó níos mó agat, féadfaidh tú do chreidmheasanna cánach a roinnt eatarthu.

Creidmheasanna cánach neamhúsáidte

Aistrítear chuig tréimhse (nó tréimhsí) pá ina dhiaidh sin sa bhliain chánach chéanna aon chreidmheasanna neamhúsáidte cánach i seachtain nó mí áirithe pá.

Ní fhéadtar:

  • aisíocaíocht a fháil ar chreidmheasanna cánach neamhúsáidte
  • creidmheasanna cánach neamhúsáidte a thabhairt ar aghaidh chuig bliain chánach eile

Ar aghaidh: Céard is banda ráta cánach ann?