Do Cháin Ioncaim a ríomh

Céard is Deimhniú Creidmheasanna Cánach ann?

Tá liosta ar do Dheimhniú Creidmheasanna Cánach (DCC) de do chuid creidmheasanna cánach agus do chuid faoiseamh don bhliain chánach agus do bhanda ráta. Léirítear air do rátaí agus tairseacha Mhuirear Sóisialach Uilíoch (MSU). Léirítear air chomh maith d'Aitheantóir Fostaíochta, uimhir thagartha uathúil curtha i bhfeidhm ag d'fhostóir i leith d'fhostaíocht.

Féadtar do DCC a fheiceáil, a phriontáil nó a íoslódáil in Mo Chuid Doiciméad in moChúrsaí.

Féadtar creidmheasanna cánach breise a éileamh a d’fhéadfadh a bheith dlite duit in 2019. Déan éileamh ar na creidmheasanna seo ach cliceáil ar an nasc ‘Bainistigh do cháin 2019’ in Seirbhísí ÍMAT atá ar fáil chomh maith in moChúrsaí.

Nuair a thosaíonn tú do phost, ba cheart duit na Coimisinéirí Ioncaim a chur ar an eolas faoi a luaithe agus is féidir, nó féadfaidh sé go mbeidh ort cáin éigeandála a íoc. Seolfaimid DCC chugat. Tabharfar Fógra Párolla na gCoimisinéirí Ioncaim (FPCI) do d’fhostóir. Léirítear ar an FPCI do chreidmheasanna cánach agus do bhandaí ráta cánach agus MSU. Ní thabharfaidh sé seo briseadh síos duit ar na creidmheasanna cánach atá éilithe agat, ní léireofar ach an méid iomlán. Úsáidfidh d’fhostóir é seo chun do cháin agus do MSU a ríomh.

Ar aghaidh: An chaoi a ríomhtar do Cháin Ioncaim