Pinsin agus cáin

Cáin ar phinsin ón Roinn Coimirce Sóisialaí

Tabhair do d'aire

Chun fiosrú a dhéanamh faoi phinsin Stáit nó faoi ranníocaíochtaí Árachais Shóisialaigh Pá-Choibhneasa (ÁSPC), déan teagmháil leis an Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS).

Tá pinsin leasa shóisialaigh a íocann An Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS) faoi dhliteanas Cánach Ioncaim. Níl siad faoi dhliteanas Muirir Sóisialaigh Uilíoch (MSU) ná ÁSPC. Tugann an RCS sonraí do na Coimisinéirí Ioncaim faoin tsuim incháinithe atá sna híocaíochtaí seo.

Tabhair do d'aire, ní thugann an RCS eolais do na Coimisinéirí Ioncaim i leith na bpinsean seo a leanas:

  • Pinsean na nDall
  • Pinsean Sochair Báis
  • Pinsean do Bhaintreacha, do Bhaintreacha Fir nó do Pháirtnéir Sibhialta Marthanach Neamh-Ranníocach.

Braitheann an chaoi a mbailítear cáin ar phinsin leasa shóisialaigh ar cibé an cáiníocóir Íoc Mar A Thuillir (ÍMAT) thú nó an bhfuil tú féinfhostaithe.

Cáiníocóirí ÍMAT

Laghdaíonn muid na creidmheasanna cánach agus banda ráta bliantúil ar do Dheimhniú Creidmheasanna Cánach chun do phinsean a chur san áireamh.

Cáiníocóirí féinfhostaithe

Ní mór duit sonraí maidir le haon íocaíochtaí leasa shóisialaigh a chur san áireamh i do Thuairisceán Cánach Ioncaim (Foirm 11) . Is gá duit an cháin dlite a íoc agus d’íocaíocht bhliantúil Cánach Ioncaim á déanamh agat.

Ar aghaidh: Cáin ar phinsin phríobháideacha