Pinsin agus cáin

Cáin ar phinsin eachtracha

Go hiondúil, is foinsí incháinithe ioncaim in Éirinn iad pinsin eachtracha (lena n-áirítear pinsin ón Ríocht Aontaithe agus ó na Stáit Aontaithe). Tá siad faoi dhliteanas Cánach Ioncaim agus an Mhuirir Shóisialaigh Uilíoch (MSU), ach níl siad faoi dhliteanas Árachais Shóisialaigh Phá-Choibhneasa (ÁSPC).

Cén chaoi a mbailítear cáin ar phinsin eachtracha?

Más cáiníocóir Íoca Mar a Thuillir (ÍMAT) thú ní mór duit na Coimisinéirí Ioncaim a chur ar an eolas go bhfuil tú ag fáil pinsean eachtrach. Laghdaíonn muid na creidmheasanna cánach agus banda ráta bliantúil ar do Dheimhniú Creidmheasanna Cánach chun do phinsean a chur san áireamh.

Má tá tú féinfhostaithe ní mór duit sonraí an phinsin a chur san áireamh ar do Thuairisceán Cánach Ioncaim (Foirm 11). Íoc an cháin dhlite agus d’íocaíocht cánach ioncaim bhliantúil á déanamh agat.

Tabhair do d’aire

Níl pinsin stáit eachtracha faoi dhliteanas MSU.

Tá roinnt pinsean eachtrach ann nach bhfuil incháinithe in Éirinn. Is é sin pinsin eachtracha ceirde agus slándála sóisialaí nach mbeadh incháinithe dá mbeadh cónaí ar an bhfaighteoir sa tír a dheonaigh an pinsean.

Ar aghaidh: Pinsean árachais shóisialaigh ón nGearmáin