Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU)

Céard is MSU ann?

Is cáin iníoctha ar d’ioncam iomlán é an MSU. Áirítear nithe amhail an méid seo a leanas san ioncam iomlán chun críche MSU:

  • ioncam ó fhostaíocht
  • sochair fostóra incháinithe
  • ioncam ó fhéinfhostaíocht
  • ioncam ó chíos
  • gnóthachain scair-rogha
  • ioncam ó dhíbhinní.

Ní íoctar aon MSU ar an méid seo:  

Ceadaítear liúntais chaipitil le haghaidh gléasra & innealra agus foirgnimh áirithe mar asbhaint sula ríomhtar MSU. 

Níl aon fhaoiseamh ó MSU i gceist le haghaidh ranníocaíochtaí pinsin fostaí.

Más mó d’ioncam iomlán ná €13,000, íocfaidh tú MSU ar d’ioncam iomlán.

Ar aghaidh: Rátaí caighdeánacha agus tairseacha MSU