Foster care payments

Tá íocaíochtaí le cúramóir i leith cúram altrama díolmhaithe ó Cháin Ioncaim agus ón Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU).

Is éard is cúramóir ann ná duine:

  • atá nó a bhí ina thuismitheoir altrama nó ina dhuine gaolmhar
  • a thugann cúram do dhuine aonair thar ceann Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS).

Féadtar tuilleadh eolais a fháil sa treoirleabhar Tax and Duty Manual 07-01-31 'Foster Care Payments'.