Daoine scothaosta

Sócmhainní, bronntanais agus oidhreacht a dhiúscairt

Cáin Gnóthachan Caipitiúil (CGC)

Príomháit Chónaithe Phríobháideach

Má dhíolann tú d’áit chónaithe, féadfaidh sé go bhfuil tú in ann an Faoiseamh i leith Príomháit Chónaithe Phríobháideach a éileamh. Ciallaíonn sé seo go bhfuil tú díolmhaithe ó chuid den CGC a íoc, nó ón CGC uile a íoc ar an díol.

Diúscairt gnó nó feirme

Féadfaidh sé go bhfuil tú i dteideal Faoiseamh Scoir a fháil ó CGC i leith díol nó aistriú sócmhainní. Ní mór duit a bheith idir 55 bliain d’aois agus 66 bliain d’aois. Ní mór go mbeadh na sócmhainní in úsáid ag an ngnó nó ag an trádáil. 

Féadtar an faoiseamh seo a éileamh i leith scaireanna  i do chomhlacht teaghlaigh a aistriú nó a dhíol. Ní mór na scaireanna sin a choinneáil ar feadh deich mbliana ar a laghad.

Féadtar Faoiseamh Scoir iomlán a éileamh i leith gnó nó feirm a dhiúscairt chuig do leanbh.

Cáin Bhronntanais agus Oidhreachta

Má thugann tú bronntanas nó oidhreacht do dhuine, féadfaidh sé go bhfuil orthu Cáin Bhronntanais agus Oidhreachta a íoc air.

Féadfaidh tuismitheoirí bronntanais saor ó cháin a thabhairt dá leanaí suas le teorainn nó tairseach áirithe thar shaolré an linbh. Féach an rannán Tairseacha, rátaí agus rialacha um chomhiomlánú don Cháin Fáltas Caipitiúil chun tuilleadh eolais a fháil maidir leis na tairseacha seo.

Tá bronntanais nó oidhreachtaí a fhaigheann tú ó do chéile nó páirtnéir shibhialta díolmhaithe ó Cháin Bhronntanais agus Oidhreachta.

Féadtar an Díolúine i leith Bronntanais Bheaga a éileamh chun bronntanais saor ó cháin suas le €3,000 a thabhairt do dhaoine den teaghlach nó do chairde.

Féadfaidh sé go mbaineann díolúintí le hábhar, amhail díolúintí a bhaineann le sochair scoir nó le tithe cónaithe, ag brath ar na cúinsí.

Is iad na faoisimh a fhéadann laghdú a dhéanamh ar bhille cánach an duine atá ag fáil an bhronntanais nó na hoidhreachta ná:

Díolúine do Theach Chónaithe

Féadtar an Díolúine do Theach Chónaithe a fheidhmiú nuair a fhágann tú teach cónaithe ag tairbhí faoi choinníollacha d’uachta. Féadfaidh sé go mbaineann an díolúine le hábhar má bhronnann tú teach cónaithe do ghaol cleithiúnach.

Ar aghaidh: Cúram tí altranais