An chaoi a ngearrtar cáin ar an Íocaíocht Dífhostaíochta Paindéime (IDP)

  1. Léargas ginearálta
  2. An chaoi a ngearrtar cáin ar an IDP a fhaightear in 2020
  3. An chaoi a ngearrtar cáin ar an IDP a fhaightear in 2021

An chaoi a ngearrtar cáin ar an IDP a fhaightear in 2021

I gcodarsnacht leis an mbliain 2020, tá an IDP incháinithe i bhfíor-am le linn 2021. (Ciallaíonn sé seo go ngearrtar cáin ort nuair a íoctar thú.) Caithfear le híocaíochtaí IDP a thuilltear in 2021 ar an gcaoi céanna le híocaíochtaí eile incháinithe ón Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS).

Cinntíonn an próiseas seo go mbailítear cáin ar an íocaíocht ag an am ceart agus cuireann sé teorainn ar aon dhliteanas bhreise ag deireadh na bliana.

An chaoi a ngearrtar cáin ar IDP a fhaightear in 2021

Cuireann an RCS na Coimisinéirí Ioncaim ar an eolas ar bhonn seachtainiúil maidir leis an suim incháinithe IDP a íoctar le gach faighteoir. Ina dhiaidh sin:

  • bailítear aon cháin dlite trí chreidmheasanna cánach agus banda ráta an duine a laghdú. Chun é seo a dhéanamh, déanann na Coimisinéirí Ioncaim suim bhliantúil an IDP a ‘bhliantúlú’. Ríomhtar é seo tríd an tsuim sheachtainiúil a iolrú faoi 52. Laghdófar na creidmheasanna cánach agus banda ráta bliantúil faoin tsuim seo.
  • Ciallaíonn sé seo go bhfeidhmítear na creidmheasanna cánach agus banda ráta coigeartaithe ar bhonn sheachtain 1.
  • taispeánfar na hathbhreithnithe ar Dheimhniú Creidmheasanna Cánach an fhostaí. Cuirfear Fógra Párolla na gCoimisinéirí Ioncaim (FPCI) athbhreithnithe ar fáil dá fhostóir.

I bhformhór an gcásanna, ní bheidh aon dhliteanas bhreise cánach ag deireadh na bliana 2021.

Measúnú comhpháirteach

Féadfaidh sé go ngearrfar cáin ort faoi mheasúnú comhpháirteach. Mura bhfuil a ndóthain creidmheasanna cánach agat le go bhfeidhmeoidh an laghdú seo, déanfar creidmheasanna cánach do chéile nó páirtnéir sibhialta a laghdú.

An próiseas nuair atá deireadh tagtha le híocaíochtaí IDP

Ní fheidhmeofar na creidmheasanna cánach agus banda ráta coigeartaithe ach ar feadh tréimhse an IDP amháin. Déanfar iad a athchoigeartú chuig do ghnáththeidlíochtaí ar bhonn seachtain 1 tar éis don RCS a thuairisciú do na Coimisinéirí Ioncaim nach bhfuil siad ag déanamh íocaíochtaí IDP leat a thuilleadh. Tugann na Coimisinéirí Ioncaim tosaíocht do phróiseáil na dtuairiscí seo ón RCS.

An fhreagracht atá ort má fhilleann tú ar an obair

Tá sé tábhachtach go gcuireann tú an RCS ar an eolas láithreach má d’fhill tú ar an obair. Féadtar an t-eolas a chur ar aghaidh chuig na Coimisinéirí Ioncaim lena phróiseáil. 

Tá eolas ar an gcaoi le d’Iarratas ar Íocaíocht Dífhostaíochta Paindéime a dhúnadh le fáil ar shuíomh idirlín an RCS.