Iarratas a dhéanamh ar an dreasacht um Chabhair le Ceannach (CLC)

Leis an tseirbhís ar líne CLC, féadtar cur isteach ar an  dreasacht CLC, más rud é gur ceannaitheoir céaduaire incháilithe thú. Leis seo chomh maith, féadtar éileamh a dhéanamh ar aisíocaíocht Cánach Ioncaim agus Cánach Coinneála ar Ús Taisce (DIRT) atá íoctha agat. Féadtar an aisíocaíocht seo a éileamh i gcás aon cheann de na ceithre bliana cánach roimhe seo.

Cé dó an tseirbhís seo?

Tá an tseirbhís seo oiriúnach duit más duine de na daoine seo a leanas thú:

 • duine aonair a dhéanann teach nó árasán a cheannach nó a fhéin-tógáil den chéad uair
 • ceannaitheoir céaduaire tí[1], a dhéanann an teach a cheannach nó a fhéin-tógáil tráth ar bith idir 19 Iúil 2016 agus 31 Nollaig 2019
 • ceannaitheoir céaduaire tí nó árasáin a dhéanann a maoin a cheannach nó a fhéin-tógáil mar áit chónaithe acu.

An méid a theastaíonn chun an tseirbhís a úsáid

Más cáiníocóir ÍMAT thú, ní mór tuairisceán Cánach Ioncaim a bheith tíolactha agat. Ní mór chomh maith Ráiteas Dliteanais a bheith agat le haghaidh gach aon cheann de na blianta a bhfuil sé i gceist agat aisíocaíocht chánach a éileamh ina leith.

Más cáiníocóir féinmheasúnaithe thú, ní mór do chúrsaí cánach a bheith go hiomlán comhlíontach. Ciallaíonn sé seo nach mór íocaíocht agus tíolacadh a bheith déanta agat le haghaidh gach aon cheann de na blianta cánach ina raibh tú faoi dhliteanas cánach. Ní mór chomh maith Deimhniú Imréitigh Cánach a bheith agat.

Más tógáil nua atá á ceannach agat, ní mór duit a chinntiú gur conraitheoir cáilitheach é an conraitheoir. Ní fhéadann ach conraitheoirí cáilitheacha d’éileamh CLC a cheadú. 

Eolas a theastaíonn chun an CLC a éileamh ar líne

Chun an CLC a éileamh ar líne, is gá an méid seo a leanas a bheith agat:

 • ainm(neacha) agus Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) gach duine atá ar an gconradh
 • sonraí maidir le gach ceannaitheoir céaduaire
 • cóip den chonradh (má síníodh é) agus fianaise ar an morgáiste
 • an dáta ceannaigh nó an dáta críochnaithe
 • an praghas ceannaigh
 • an éarlais iníoctha agus suim na héarlaise íoctha. Ní theastaíonn sé seo i gcás féin-tógála,
 • ainm agus seoladh na hinstitiúide morgáiste
 • uimhir iarratais d’iasachta. Ní theastaíonn sé seo i gcás féin-tógála
 • suim na hiasachta cáilithí[2]   
 • suim an fhaoisimh DIRT a d’éiligh tú roimhe seo[3]. Ní bhaineann sé seo le hábhar má rinne tú éileamh ar theach a ceannaíodh nó a fhéin-tógadh roimh 31 Nollaig 2016.

Cén chaoi le teacht ar sheirbhís ar líne na dreasachta CLC

Má tá tú ag teacht ar an tseirbhís seo trí moChúrsaí, ar an gcárta ‘Cabhair le Ceannach’, cliceáil ar ‘Cabhair le Ceannach’. 

Má tá tú ag teacht ar an tseirbhís seo trí Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS), ar an leathanach baile ROS cliceáil ar an gcárta ‘Cabhair le Ceannach’. 

[1] Más ceannaitheoir céaduaire thú, ní mór an éarlais atá á iarraidh agat a bheith chun teach nó árasán nua a cheannach nó a fhéin-tógáil chun cónaí ann mar d’áit chónaithe (áit chónaithe phríobháideach phríomha).

[2] Is é seo suim an mhorgáiste atá á thógáil amach agat chun an mhaoin a cheannach. Ní mór dó a bheith 70% ar a laghad de phraghas ceannaigh an tí le go mbeidh sé incháilithe le haghaidh na dreasachta CLC.

[3] Le haghaidh tuilleadh eolais ar an gcaoi le faoiseamh DIRT éilithe a ríomh, cliceáil anseo.