Creidmheas Cánach i leith Leanbh Éagumasaithe

  1. Léargas ginearálta
  2. Cén chaoi a gcáilítear don Chreidmheas Cánach i leith Leanbh Éagumasaithe?
  3. Cén chaoi leis an gCreidmheas Cánach i leith Leanbh Éagumasaithe a éileamh?

Cén chaoi leis an gCreidmheas Cánach i leith Leanbh Éagumasaithe a éileamh?

Féadtar an creidmheas a éileamh ach Foirm ICC1 a chomhlánú i ndáil leis an leanbh cáilitheach. Is gá duit chomh maith Foirm ICC2 dheimhnithe a fháil ó Liachleachtóir an linbh. . Féadtar foirmeacha comhlánaithe a uaslódáil trí ‘Bainistigh Mo Thaifead’ in moChúrsaí. De rogha air sin, féadtar na foirmeacha a sheoladh chuig d’Oifig de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim.

Tabhair do d’aire

Tugann an Liachleachtóir, ar an bhFoirm ICC2, dearbhú maidir le cumas an linbh cúram a dhéanamh díobh féin thar 18 mbliana d'aois.

Ní mór go sonrófaí sa dearbhú seo go bhfuil coinne réasúnach leis go gcuireann méid an éagumais cosc ar an leanbh cúram a dhéanamh díobh féin thar 18 mbliana d'aois.

Is éard is ciall le ‘cúram a dhéanamh’, chun críocha an chreidmheasa chánach seo ná an cumas cúram a dhéanamh díobh féin trí ioncam a shaothrú ó bheith ag obair.

Féadtar éileamh a dhéanamh i leith blianta roimhe chomh ach úsáid a bhaint as moChúrsaí. Níl le déanamh ach na céimeanna seo a leanas a leanúint:

  • sínigh isteach ar moChúrsaí
  • cliceáil ar an nasc 'Déan athbhreithniú ar do cháin’ faoin gcluaisín Seirbhísí ÍMAT
  • roghnaigh an Fhoirm 12 don bhliain chánach chuí
  • ar an leathanach ‘Creidmheasanna & Faoisimh Chánach’, roghnaigh ‘Creidmheas Cánach i leith Leanbh Éagumasaithe’ agus cuir leis é mar chreidmheas cánach.

Má dhéanann tú éileamh le moChúrsaí, ní gá duit Foirm ICC1 a thíolacadh. Ba chóir duit Foirm ICC2 a uaslódáil nuair atá d’éileamh á dhéanamh agat mar go bhféadfadh sé a bheith riachtanach le d’éileamh a cheadú. Ní mór duit cóip de na foirmeacha seo a choinneáil ar feadh sé bliana ón uair a bheidh éileamh déanta agat.

Rátaí an Chreidmheasa Chánach i leith Leanbh Éagumasaithe

Chun na rátaí a fheiceáil don bhliain reatha agus do bhlianta roimhe, féach na cairteacha ar rátaí, bandaí agus faoisimh chánach.