Tabhartais charthanúla

Féadfaidh comhlachtaí formheasta faoiseamh cánach a éileamh i leith tabhartas a rinne deontóirí leo. Tá sonraí faoin bpróiseas seo ar fáil sa rannán Scéim na dTabhartas Carthanúil.

Tabhartais a cháilíonn le haghaidh faoiseamh cánach

Cáilíonn na tabhartais seo a leanas le comhlachtaí formheasta le haghaidh faoiseamh cánach:

  • tabhartas íosta €250
  • tabhartas uasta €1,000,000 in aon bhliain amháin.

Beidh an faoiseamh srianta i leith 10% d'ioncam bliantúil an deontóra má tá nasc idir an deontóir agus an comhlacht formheasta.

Féadfaidh comhlacht formheasta faoiseamh cánach ag 31% a éileamh ar do thabhartas. Gheobhaidh siad an tsuim chomhlánaithe, glan ar an gcáin asbhainte ag an ráta sonraithe.

Ní fhéadfaidh an aisíocaíocht le comhlacht formheasta a bheith níos mó ná suim na cánach a d'íoc an deontóir le haghaidh na bliana sin . Ní cheadaítear don deontóir aisíocaíocht a fháil ar aon cháin a aisíocadh leis an gcomhlacht formheasta.

Ní mór don tabhartas:

  • a bheith i bhfoirm airgid nó urrús ainmnithe (scaireanna agus bintiúir luaite) nó meascán den dá cheann
  • gan a bheith inaisíoctha leis an deontóir
  • gan dul chun tairbhe an deontóra nó aon duine atá ceangailte leis an deontóir
  • gan a bheith mar choinníoll nó nasctha le haon socrú maidir le réadmhaoin a fháil seachas trí bhíthin tabhartais ón deontóir don chomhlacht formheasta.

Ceangal le comhlacht formheasta

Tá tú ceangailte le comhlacht formheasta tráth an tabhartais:

  • más fostaí nó ball den chomhlacht sin thú
  • más ball de chomhlacht formheasta eile thú atá ceangailte leis an gcéad chomhlacht formheasta.

Beidh comhlacht formheasta amháin ceangailte le ceann eile:

  • má fhéadtar gníomhaíochtaí an dá chomhlachta a bheith faoi stiúir an duine, an ghrúpa nó na ngrúpaí daoine céanna
  • má tá an duine, grúpa nó grúpaí daoine céanna ag feidhmiú rialú, nó má fhéadfaidh siad rialú a fheidhmiú ar an dá chomhlacht.

Céard is comhlachtaí formheasta ann?

Is ionann comhlacht formheasta agus:

Deimhniú don chomhlacht formheasta

Féadfaidh tú an fhaisnéis riachtanach a thabhairt do chomhlacht formheasta chun an faoiseamh cánach a éileamh i leith do thabhartais trí: