Asbhaint Tuillimh Eachtraigh (ATE)

Cé mhéad liúntas a fhéadtar a éileamh?

Is ionann suim an liúntais atá dlite agus €35,000 nó suim níos lú ná sin, é sin nó an tsuim shonraithe.

Ríomhtar an tsuim shonraithe trí úsáid a bhaint as an bhfoirmle D x E / F.

  • Is ionann agus an líon laethanta cáilitheacha a oibrítear i stát ábhartha le linn na bliana cánach
  • Is ionann agus an t-ioncam uile a fhaightear ón bhfostaíocht sa bhliain chánach. Áirítear leis seo aon ghnóthachan incháinithe a réadaítear de bhun scair-roghanna, lúide aon ranníocaíochtaí nó préimheanna pinsin cáilitheacha. Ní áirítear leis seo íocaíochtaí i leith costais incheadaithe, Sochair Chomhchineáil, agus íocaíochtaí i leith foirceanta agus cúnaint shriantacha.
  • Is ionann agus an líon laethanta atá an fhostaíocht agat sa bhliain chánach (tá 365 lá i mbliain iomlán chánach).

Laghdaítear an tsuim shonraithe de bhun d’ioncam a tuilleadh i leith laethanta cáilitheacha a bhfuil Faoiseamh um Chánachas Dúbailte ar fáil ina leith faoi chonradh cánach. 

Léirítear i Samplaí 1 agus 2 an chaoi a ríomhtar an Asbhaint i leith Tuillimh Eachtracha.

Ar aghaidh: Cén chaoi a dhéantar iarratas ar ATE?