Maoin Éireannach a cheannach

  1. Léargas ginearálta
  2. Céard iad na faoisimh atá ar fáil?
  3. Cé na cánacha is gá a íoc?

Céard iad na faoisimh atá ar fáil?

An Dreasacht um Chabhair le Ceannach (CLC)

Más ceannaitheoir céaduaire thú, cabhróidh an dreasacht seo leis an éarlais a theastaíonn chun teach nua a cheannach nó a thógáil.

Tugann an dreasacht seo aisíocaíocht duit ar an gcáin ioncaim agus an Cháin Choinneála ar Ús Taisce (DIRT) a d’íoc tú thar na ceithre bliana roimhe.

Baineann an dreasacht seo le hábhar má cheannaíonn tú má dhéanann tú féin-tógáil ar mhaoin chónaithe nua mar do phríomháit chónaithe idir 19 Iúil 2016 agus 31 Nollaig 2019.

Féach an rannán ar an Dreasacht Cabhair le Ceannach (CLC) le haghaidh tuilleadh eolais.

Faoiseamh do Cheannaitheoirí Céaduaire (FCC)

Íocfaidh tú DIRT ar an ús a fhaigheann tú ar do choigiltis in institiúidí airgeadais amhail bainc agus cumainn foirgníochta.

Más ceannaitheoir céaduaire thú a dhéanann maoin a cheannach nó a fhéin-tógáil chun cónaí ann, féadfaidh sé go bhfuil tú i dteideal aisíocaíocht DIRT a éileamh.

Baineann an Faoiseamh do Cheannaitheoirí Céaduaire le tithe a ceannaíodh nó a rinneadh a fhéin-tógáil idir 14 Deireadh Fómhair 2014 agus 31 Nollaig 2017.

Féach an rannán ar an bhFaoiseamh do Cheannaitheoirí Céaduaire le haghaidh tuilleadh eolais.

Faoiseamh i leith Ús ar Mhorgáiste

Is faoiseamh cánach é an Faoiseamh i leith Ús ar Mhorgáiste ar an ús a íoctar ar mhorgáiste cáilitheach le haghaidh do thí.

Is iasacht urraithe é morgáiste cáilitheach a úsáidtear chun d’áit chónaithe a cheannach, a dheisiú, a fhorbairt nó a fheabhsú, arb é an t-aon áit chónaithe atá agat, nó do phríomháit chónaithe. Ciallaíonn an t-aon áit chónaithe atá agat, nó do phríomháit chónaithe, an áit chónaithe atá agat don chuid is mó den bhliain.

Is é do sholáthraí morgáiste a thugann an Faoiseamh i leith Ús ar Mhorgáiste agus déantar é sin trí mhéid d’aisíocaíochta morgáiste a laghdú de mhéid an fhaoisimh chánach atá dlite. Ní bhaineann an faoiseamh seo ach le morgáistí a tógadh amach roimh 31 Nollaig 2012.

Féach an rannán ar an bhFaoiseamh i leith Ús ar Mhorgáiste le haghaidh tuilleadh eolais.

Iasachtaí feabhsúcháin tí

Féadtar faoiseamh cánach a éileamh i leith an úis a íoctar ar iasacht a úsáidtear chun do phríomháit chónaithe a cheannach, a dheisiú, a fhorbairt nó a fheabhsú. Ciallaíonn do phríomháit chónaithe (nó an t-aon áit chónaithe atá agat), an áit chónaithe atá agat don chuid is mó den bhliain.

Ní bhaineann an faoiseamh seo ach amháin le hiasachtaí a ceadaíodh, agus a úsáideadh i bpáirt, ar a laghad, roimh 31 Nollaig 2012. Níl an faoiseamh ar fáil le haghaidh iasachtaí a úsáidtear chun troscán nó daingneáin inaistrithe a cheannach, amhail cuirtíní agus cairpéid.

An Dreasacht um Athchóiriú Tí (DAT)

Is faoiseamh cánach é an DAT d’úinéirí tí agus tiarnaí talún. Féadtar an faoiseamh a éileamh mar chreidmheas cánach i leith an chostais ar dheisiúcháin, athchóirithe agus obair fheabhsúcháin a dhéantar ar do phríomháit chónaithe nó ar do mhaoin chíosa.

Más úinéir tí thú, ní mór an obair a bheith déanta idir 25 Deireadh Fómhair 2013 agus 31 Nollaig 2018. Más tiarna talún thú, ní mór an obair a bheith déanta idir 15 Deireadh Fómhair 2014 agus 31 Nollaig 2018. Ní mór an obair a bheith déanta ag conraitheoir atá comhlíontach ó thaobh cánach de agus atá cláraithe le haghaidh Cáin Bhreisluacha (CBL).

Féach an rannán ar an Dreasacht um Athchóiriú Tí (DAT) le haghaidh tuilleadh eolais.

Ar aghaidh: Cé na cánacha is gá a íoc?