Maoine a ceannaíodh nó a oiriúnaíodh nó a tógadh lena n-úsáid ag daoine éagumasaithe

Tabhair do d’aire

Baineann an t-eolas sa rannán seo le díolúintí CMÁ a fheidhmítear ó 2013 go dtí 2021. Foilseofar eolas ar dhíolúintí CMÁ a fheidhmeofar ó 2022 ar an suíomh idirlín seo sna seachtainí amach romhainn.

Féadfaidh sé go bhfuil díolúine ón gCáin Maoine Áitiúil (CMÁ) ag maoin chónaithe más rud é gur ceannaíodh, gur tógadh nó gur oiriúnaíodh chun é a dhéanamh feiliúnach le húsáid ag duine atá éagumasaithe go buan agus go hiomlán.

Ionas go mbeidh an mhaoin incháilithe le haghaidh díolúine, ní mór don duine éagumasaithe, ar oiriúnaíodh nó a fuarthas an mhaoin dóibh:

  • a bheith ina gcónaí sa mhaoin ar 1 Bealtaine 2013
  • a bheith ina gcónaí sa mhaoin ar 1 Samhain in aon cheann de na blianta tar éis 2013.

Ní mór nach mbeidh an duine éagumasaithe in ann aire a thabhairt dóibh féin trí ioncam a thuilleamh ó bheith ag obair. Ní mór an riocht atá orthu a bheith chomh géar sin go leagann sé síos an cineál maoine a fhéadfaidh siad cónaí inti.

Baineann an díolúine le maoine oiriúnaithe má sháraíonn costas an oiriúnaithe luach margaidh na maoine (sular oiriúnaíodh í) faoi 25%.

Teastaíonn litir ó dhochtúir chun dearbhú a thabhairt i leith an mhíchumais agus an gá leis an obair oiriúnaithe.

Chun cur isteach ar an díolúine, ní mór d’úinéir na maoine Foirm LPT7 a chomhlánú agus a chur ar ais chuig an mBrainse CMÁ.

Daoine éagumasaithe faoi 16 bliana d’aois

Baineann an díolúine seo le hábhar nuair a chomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:

  • má tá an mhaoin á háitiú ag leanbh atá éagumsaithe go buan agus go hiomlán
  • má tá an Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS) ag íoc Liúntas Cúraim Baile don leanbh éagumasaithe.

Ba chóir d’úinéir na maoine Foirm LPT8 a chomhlánú agus a sheoladh chuig an mBrainse CMÁ. 

Má bhí tú cáilithe roimhe seo le haghaidh na díolúine seo agus má d’éiligh tú é ar do thuairisceán CMÁ in 2013, ní theastaíonn aon ghníomh eile go dtí 2021.

Le haghaidh tuilleadh sonraí, féach ar na treoracha breise ar thaobh na láimhe deise ar an leathanach seo.

Laghdú i luach inmhuirir

Tá faoiseamh ó CMÁ ar fáil i gcúinsí áirithe agus tá tuilleadh eolais ar fáil faoi Toscaí a imríonn tionchar ar do luacháil