Do Cháin Maoine Áitiúil (CMÁ) a íoc

An bhféadtar an CMÁ a íoc ó íocaíochtaí ó ranna rialtais?

Féadtar roghnú do CMÁ a íoc trí asbhaint ag an bhfoinse ó íocaíochtaí ó roinnt Roinn Rialtas.

Asbhaint ag an bhfoinse ó d’íocaíocht ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (RGFCS)

Féadtar iarraidh d’íocaíocht a asbhaint ó roinnt íocaíochtaí ón RGFCS tógtha thar thréimhse 50 seachtain den bhliain. Ní fhéadann d’íocaíocht CMÁ do ráta pearsanta RGFCS a laghdú chuig leibhéal faoi €201 in aghaidh na seachtaine.

Ní dhéanfaidh an RGFCS asbhaint ach ar shuim an CMÁ os cionn €201 ó d’íocaíocht. Féadfaidh sé go mbeidh easnamh i d’íocaíocht CMÁ mar thoradh air seo. Má tharlaíonn sé seo, is gá duit íocaíochtaí breise a dhéanamh trí mhodh eile íocaíochta le linn na bliana.

Féadtar asbhaintí a dhéanamh ó na scéimeanna seo a leanas ón RGCFS:

 • pinsean stáit (ranníocach)
 • pinsean stáit (neamhranníocach)
 • pinsean ranníocach baintrí nó páirtnéara sibhialta marthanaigh
 • pinsean neamhranníocach baintrí nó páirtnéara sibhialta marthanaigh
 • íocaíocht teaghlaigh aontuismitheora
 • pinsean easláine
 • liúntas cúramóra
 • liúntas míchumais
 • pinsean do na daill.

Asbhaint ag an bhfoinse ó d’íocaíocht ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara (RTBM)

Féadtar iarraidh d’íocaíocht a asbhaint ó roinnt íocaíochtaí ón RTBM. Ní mór uimhir thréada a bheith agat le haghaidh an mhodha íocaíochta seo. 

Asbhainfear CMÁ ag an bhfoinse ón gcéad íocaíocht ón RTBM sa bhliain. Más lú an íocaíocht ná méid iomlán an mhuirir CMÁ, asbhainfear an t-iarmhéid ón gcéad íocaíocht eile a gheobhaidh tú.

Féadtar asbhaintí a dhéanamh ó na scéimeanna seo a leanas de chuid an RTBM:

 • Íocaíochtaí na Scéime Íocaíochta Aonair
 • Íocaíocht Limistéar-Bhunaithe le haghaidh Limistéir faoi Mhíbhuntáiste–DAS
 • Íocaíochtaí ón scéim agra-chomhshaoil, mar shampla REPS/AEOS
 • Scéim Foraoisithe – préimheanna bliantúla amháin.

Ar aghaidh: An bhféadtar an CMÁ a íoc le dochar díreach?