Céard a tharlaíonn mura gcomhlíonann tú d'oibleagáidí?

An Formhuirear Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ)

Féadfaidh sé go ngearrfaí formhuirear ginte ag an gCáin Maoine Áitiúil (CMÁ) ar dhuine nó ar chuideachta inmhuirearaithe atá ar an liosta mar dhuine dliteanach ainmnithe don CMÁ. An formhuirear CMÁ ná 10% de do Cháin Ioncaim (CI), Cáin Chorparáide (CC), agus an dliteanas Cánach Gnóthachan Caipitiúil (CGC) araon.

Gearrfaidh na Coimisinéirí Ioncaim an formhuirear CMÁ seo:

  • sa chás nach dtíolactar an tuairisceán CMÁ a bhí dlite agus nuair a thíolactar tuairisceán CI, CC nó CGC
  • sa chás go bhfuil dliteanais amuigh CMÁ ag dáta tíolactha an tuairisceáin CI, CC nó CGC
  • sa chás go bhfuil aon CMÁ dlite ann nach bhfuil á íoc de réir comhaontú aontaithe íocaíochta.

Gearrfar formhuirear ginte CMÁ ar cibé dáta a thíolactar an tuairisceán CI, CC nó CGC. Tá an formhuirear seo ar bharr an dliteanais iarbhír CMÁ móide ús a d’fhéadfadh teacht aníos mar gheall ar íocaíocht dhéanach. Ní chuirtear dliteanas Muirir Teaghlaigh amuigh san áireamh chun críocha an fhormhuirir.

Féadtar uasteorainn a leagan ar an bhformhuirear ginte CMÁ ar an gcoinníoll go gcomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:

  • go bhfuil an formhuirear ginte CMÁ níos mó ná méid suimithe na ndliteanas CMÁ atá amuigh
  • go bhfuil an tuairisceán CMÁ tíolactha ag an duine
  • go bhfuil aon CMÁ amuigh íoctha ag an duine, nó má dhéanann an duine comhaontú a íocaíochta aontaithe.

Ar dháta tíolactha an tuairisceáin, leagfar uasteorainn ar an bhformhuirear ag méid an dliteanais iomlán CMÁ. Ní mór an CMÁ amuigh a íoc in éineacht le méid ceadaithe an fhormhuirir.

Ar aghaidh: Imréiteach cánach