Cé atá faoi dhliteanas i leith CMÁ agus an Mhuirir Theaghlaigh

An Muirear Teaghlaigh

Ba mhuirear bliantúil é an Muirear Teaghlach (MT) a tugadh isteach leis an Acht Rialtais Áitiúil (Muirear Teaghlaigh), 2011. Bhí an muirear iníoctha ag úinéirí maoin cónaithe. Ba faoi úinéirí na maoin cónaithe a bhí sé clárú agus an muirear a íoc ar 1 Eanáir 2012 nó dá éis.

Bhí an MT iníoctha ag úinéir foirgnimh i dtaca le gach aonad cóiríochta cónaithe. Nuair a roinneadh an foirgneamh i roinnt árasán nó mionárasán, bhain an muirear le gach árasán nó mionárasán.

Bhí an MT iníoctha do d’údarás áitiúil. Bhí an muirear á riar ag an nGníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil (GBRA).

Ó 1 Iúil 2013, méadaíodh aon dliteanas amuigh MT (lena n-áirítear pionóis dhéanacha) go €200 agus tá sé iníoctha leis na Coimisinéirí Ioncaim. I mí Iúil 2013, tiontaíodh riaráistí MT isteach sa CMÁ agus bailíonn na Coimisinéirí Ioncaim na riaráistí MT ar an gcaoi chéanna leis an CMÁ. Le teacht ar an eolas uile i dtaca le riaráistí MT a íoc, déan teagmháil leis an mBrainse CMÁ. 

Muirear Teaghlaigh íoctha le d’Údarás Áitiúil

Má d’íoc tú do MT le d’údarás áitiúil, ba chóir admháil a bheith agus a bheith coinnithe agat. Má léirítear ar ár dtaifead go bhfuil an MT amuigh, ní mór duit admháil na híocaíochta a chur ar fáil do na Coimisinéirí Ioncaim nó an muirear a íoc ar líne. Má tá an admháil caillte agat, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh leis an Aonad Tacaíochta MT tríd an ríomhphost: support@householdcharge.ie agus cóip de d’admháil a iarraidh.

Díolúine ón Muirear Teaghlaigh

Má cháiligh tú don díolúine, ba chóir Deimhniú Díolúine a bheith agat arna eisiúint ag an GBRA. Más mian leat anois díolúine a iarraidh ón MT, ní mór duit ar dtús éileamh i scríbhinn a chur faoi bhráid an GBRA. Seol d’iarratas thar an ríomhphost chuig support@householdcharge.ie.

Tarscaoileadh ón Muirear Teaghlaigh mar gheall ar an bhForlíonadh Úis Morgáiste a fháil

Má bhí tú i dteideal tarscaoileadh ón MT, ba chóir Deimhniú Tarscaoilte a bheith agat ón GBRA. Má tá do dheimhniú caillte agat, ní mór duit teagmháil a dhéanamh le support@householdcharge.ie. Ní thugann an tarscaoileadh seo an teidlíocht duit do tharscaoileadh ón gCáin Maoine Áitiúil.