Cé atá faoi dhliteanas i leith CMÁ agus an Mhuirir Theaghlaigh

Cén chaoi a mbeidh a fhios ag na Coimisinéirí Ioncaim cé atá faoi dhliteanas?

Measann na Coimisinéirí Ioncaim gur daoine dliteanacha iad na daoine seo a leanas chun críocha na Cánach Maoine Áitiúil (CMÁ):

 • úinéirí maoine cónaithí in Éirinn, is cuma an bhfuil cónaí ar an duine dliteanach sa Stát nó nach bhfuil
 • tiarnaí talún i gcásanna ina bhfuil an mhaoin á ligean ar cíos ar léas gearrthréimhseach (níos lú ná 20 bliain)
 • sealbhóirí léasanna fadtréimhseacha (os cionn 20 bliain)
 • ionadaithe pearsanta in ait duine éagtha (seiceadóir, mar shampla nó riarthóir eastáit)
 • iontaobhaithe, sa chás go bhfuil an mhaoin á choinneáil in iontaobhas
 • údaráis áitiúla nó eagraíochtaí tithíochta sóisialta ar leo tithe sóisialta agus atá á soláthar
 • mura mbaineann aon chatagóir eile le hábhar, más rud é go bhfuil an mhaoin á háiteamh agat ar bhonn saor ó cháin agus gan agóid i leith an áitimh sin, tá tú dliteanach sa chás sin.

Más tú an duine dliteanach i leith maoine, ní mór duit:

 • an tuairisceán CMÁ a thíolacadh
 • méid an CMÁ dlite a íoc.

Más comhúinéir maoine thú in éineacht le duine nó daoine eile, ní mór duit duine amháin a ainmniú chun an fhreagracht a chur orthu:

 • an tuairisceán CMÁ a thíolacadh
 • méid an CMÁ dlite a íoc.

Mura n-íoctar aon duine é, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim an cháin dhlite a bhailiú ó aon duine de na húinéirí.

Má fhaigheann tú tuairisceán i leith maoine agus mura bhfuil tú dliteanach, déan teagmháil linn taobh istigh de 30 lá ón tuairisceán a fháil.

Seol an fhoirm bhán ar ais in éineacht leis na rudaí seo a leanas:

 • ainm, seoladh agus Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí an úinéir/na n-úinéirí
 • aon chúiseanna a mheasann tú nach tú an duine dliteanach
 • cibé cáipéisí tacaíochtaí (is leor cóipeanna) a thacaíonn le d’éileamh, mar shampla, cóip de chomhaontú léasa idir tú agus an tiarna talún.

Déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim athbhreithniú air seo agus déanfaidh aon cheartúcháin is gá d’úinéireacht na maoine. Mura ndéanann tú teagmháil, beidh tú fós ar an duine dliteanach don mhaoin.

Ar aghaidh: An bhfuil tionóntaí faoi dhliteanas?