Tobhaigh Dleachta Stampála

Feidhmítear tobhaigh ar nithe breise. Préimheanna árachais saoil agus neamhshaoil, árachóirí sláinte agus ranníocaíochtaí chuig an gCiste Cúitimh Árachais. Chomh maith leis sin, feidhmítear iad ar pholasaithe árachais eile seachas árachas saoil.

Polasaithe Árachais (Neamhshaoil)

Do gach polasaí: €1

Tobhach Árachais Neamhshaoil ar phréimheanna

Faoi Alt 125 den Acht Comhdhlúite Dleachtanna Stampála, gearrtar tobhach 3% ar an méid comhlán a fhaigheann árachóir i dtaca le préimheanna áirithe árachais neamhshaoil.

Eisceachtaí is ea:

  • athárachas
  • árachas sláinte saorálach
  • árachas mara
  • árachas eitlíochta agus iompair
  • árachas creidmheasa easpórtála
  • conarthaí áirithe árachais fiaclóireachta.

Baineann an tobhach 3%:

  • le préimheanna a fhaightear ar 1 Meitheamh 2009 nó dá éis i dtaca le tairiscintí árachais
  • le fógraí athnuachana árachais arna n-eisiúint ag árachóir ar 8 Aibreán 2009 nó dá éis

I gcás athnuachan nó tairiscintí árachais a eisíodh roimh 8 Aibreán 2009, tobhach 2% atá i gceist.

Baileofar an Tobhach Árachais Neamhshaoil ar phréimheanna in éineacht leis an ranníocaíocht chuig an gCiste Cúitimh Árachais.

An Ciste Cúitimh Árachais

Tá údarás ag na Coimisinéirí Ioncaim an ranníocaíocht chuí a bhailiú (faoi alt 6 den Acht Árachais, 1964, arna leasú ag alt 7 den Acht Árachais (Leasú), 2011).

Ba chóir an Ranníocaíocht don Chiste a thabhairt in éineacht leis an Tobhach Árachais reatha ar phréimheanna.

Tobhach ar roinnt Préimheanna Árachais Saoil (le haghaidh gach ráithe)

Faoi Alt 124B den Acht Comhdhlúite Dleachtanna Stampála, tá foráil ann le haghaidh tobhach 1% ar phréimheanna árachais saoil ag tosú leis an ráithe dar críoch 30 Meán Fómhair 2009.

Ba chóir don árachóir an Levy on certain Life Assurance Premiums form a chomhlánú agus a sheoladh in éineacht leis an íocaíocht agus le ráiteas ar a léirítear an méid inmheasúnaithe don árachóir don ráithe.

Tobhach ar árachóirí sláinte

Faoin Acht Airgeadais, 2013, leasaíodh alt 125A den Acht Comhdhlúite Dleachtanna Stampála le go mbeadh foráil ann le haghaidh tobhach méadaithe ar árachóirí sláinte.

Tobhach ar árachóirí sláinte – 1 Eanáir 2013 – 31 Márta 2013
AoisRáta
Níos óige ná 18 mbliana d’aois €95
18 mbliana d’aois nó níos sine €285
Levy on health insurers after 31 March 2013
AoisClúdach nach ardchlúdach éArdchlúdach
Níos óige ná 18 mbliana d’aois

€100

€120

18 mbliana d’aois nó níos sine

€290

€350

Tobhach Pinsin

Information regarding filing and payment.

Roghanna Íocaíochta

Féadtar íocaíochtaí i leith Polasaithe Árachais a dhéanamh trí ROS ach Íocaíocht nó Revpay a roghnú.