Cáin Conarthaí Iomchuí (CCI)

CCI d'fhochonraitheoirí

Céard is fochonraitheoir ann?

Is fochonraitheoir thú má dhéanann tú conradh iomchuí le príomhchonraitheoir sna tionscail tógála, foraoiseachta nó próiseála feola. Ní conradh fostaíochta an conradh seo.

Ní mór duit na sonraí a thabhairt don phríomhchonraitheoir a theastaíonn chun an conradh iomchuí a chlárú leis na Coimisinéirí Ioncaim. Ní mór an t-ainm atá cláraithe agat linn agus d’uimhir tagartha cánach a chur san áireamh sna sonraí seo. Ba chóir duit cruthúnas céannachta a sholáthar freisin, agus féadfar na cinn seo a leanas a áireamh:

  • cóip de do phas
  • cóip de do cheadúnas tiomána
  • sonraí do chlárúchán cánach.

Ón uair a chuireann an príomhchonraitheoir na Coimisinéirí Ioncaim ar an eolas faoin gconradh, cuirfidh muid na sonraí chugat i litir dheimhnithe um chonradh. Dearbhóidh sé seo freisin do ráta asbhainte cánach CCI. Má bhíonn aon sonraí i dtaca leis an gconradh mícheart, déan teagmháil leis an bpríomhchonraitheoir chun iad a cheartú. Mura bhféadfaidh siad na sonraí a cheartú, déan teagmháil linn go díreach.

Uimhir Aitheantais Láithreáin

Nuair a thíolacann príomhchonraitheoir fógra um chonradh, gheobhaidh siad Uimhir Aitheantais Láithreáin don láithreán nó don tionscadal. Cuirfidh muid ar an eolas thú faoi do SIN ar do litir dheimhnithe um chonradh. Má dhéanann tú, ina dhiaidh sin, cuid den obair a chur amach ar fhochonradh, ba chóir duit an SIN seo a úsáid nuair a chuireann tú ar an eolas muid faoin gconradh. Ciallaíonn sé seo go mbainfidh gach conraitheoir úsáid as an SIN céanna ar gach conradh ar an láithreán nó an tionscadal céanna.

Rátaí cánach CCI

Braithfidh an ráta cánach CCI ar do thaifead comhlíontachta leis na Coimisinéirí Ioncaim. Tá trí ráta cánach sa chóras CCI a bhaineann le fochonraitheoirí:

  • taifead comhlíontachta cánach suas chun dáta: 0%
  • taifead comhlíontachta cánach atá a bheag nó a mhór suas chun dáta: 20%
  • drochthaifead comhlíontachta cánach, nó dóibh siúd nár chláraigh leis na Coimisinéirí Ioncaim: 35%

Tar éis do phríomhchonraitheoir na Coimisinéirí Ioncaim a chur ar an eolas faoi íocaíocht, gheobhaidh siad údarú asbhaintí uainn. Más é an príomhchonraitheoirí atá leis an gcáin a asbhaint, ba chóir dóibh cóip de seo a thabhairt duit. Léireofar air:

  • an íocaíocht chomhlán a dhéanfaidh siad leat
  • an ghlan-íocaíocht a dhéanfaidh siad leat
  • an ráta asbhainte CCI
  • méid na CCI a dhéanfaidh siad a asbhaint.

Cuirfidh muid chun sochair do thaifid cánach aon CCI a d’asbhain an príomhchonraitheoir. Féadfaidh tú an creidmheas CCI seo a úsáid i gcoinne aon chánach atá dlite ón uair a thíolacann tú do chuid tuairisceán cánach.

Tabhair do d’aire nach ndéanann muid Réamhcháin a fhritháireamh go huathoibríoch. Tá áis ar fáil in Seirbhísí ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) a ligeann d’fhochonraitheoirí nó dá ngníomhairí creidmheasanna CCI a fhritháireamh i gcoinne Réamhchánach.

Nuair a úsáidtear creidmheas CCI i gcoinne cánacha eile dlite, gheobhaidh tú ráiteas cuntais. Beidh tú in ann breathnú air seo, agus ar do chuid idirbheart uile CCI, ar ROS.

Cén fáth ar athraíodh mo ráta asbhainte

Ar an 6 Aibreán 2019, rith na Coimisinéirí Ioncaim an chéad Bhulc-Athbhreithniú Ráta (BAR) Cánach Conarthaí Iomchuí do 2019. Déanann an BAR measúnú ar shuíomh comhlíontachta reatha gach ceann de na fochonraitheoirí ar an ríomhchóras CCI agus ansin déantar cinneadh faoina ráta asbhainte CCI, is é sin 0%, 20% nó 35%. 

Roimh an BAR i mbliana, meabhraíodh d’fhochonraitheoirí go bhféadfadh sé a bheith mar thoradh ar Thuairisceáin Sonraí Trádála CBL amuigh go n-aistreofaí ráta fochonraitheora chuig an ardráta 20% nó 35%, ag brath ar leibhéal na neamhchomhlíontachta. D’fhoilsigh na Coimisinéirí Ioncaim eBrief ar an ábhar, agus rinneadh teagmháil le comhlachtaí éagsúla ionadaíochta chun iad a chur ar an eolas faoin deacracht fhéideartha. 

Féadann fochonraitheoirí atá aistrithe chuig ardráta CCI na cúiseanna leis an gcinneadh a sheiceáil leis na roghanna féinseirbhíse CCI in ROS. Nuair a bheidh na deacrachtaí comhlíontachta réitithe, féadann fochonraitheoirí féin-athbhreithniú a dhéanamh ar a ráta CCI in ROS agus cinneadh nua faoin ráta a fháil. 

Féach an lámhleabhar CCI d'fhochonraitheoirí le haghaidh tuilleadh eolais. 

Ar aghaidh: Pionóis do phríomhchonraitheoirí