Cuntas a thabhairt i leith CBL ar bhonn airgid a fuarthas

Céard iad na suimeanna a áirítear sa bhonn airgid a fuarthas?

Áirítear na suimeanna seo a leanas mar airgead a fhaigheann soláthraí atá cláraithe le haghaidh Cáin Bhreisluacha (CBL):

  • suimeanna a taisceadh nó a cuireadh chun sochair chuntas an tsoláthraí i mbanc, i gcumann foirgníochta nó i gcomhlacht airgeadais eile
  • suimeanna a fhaigheann duine eile, amhail dlíodóir, thar ceann an tsoláthraí
  • suimeanna a asbhaineann duine cuntasach mar Cháin Shiarchoinneálach ar Sheirbhísí Gairmiúla
  • suimeanna a asbhaineann príomhchonraitheoir nó fochonraitheoir mar Cháin Conarthaí Iomchuí
  • suimeanna a íocann trí páirtí leis na Coimisinéirí Ioncaim chuig cuntas an tsoláthraí de réir chumhacht astaithe na gCoimisinéirí Ioncaim.

Meastar freisin go bhfuair duine atá cláraithe le haghaidh CBL airgead sa chás go socraítear dliteanas i leith idirbheart gnó trí creidmheas atá dlite i leith idirbheart eile a fhritháireamh ina choinne. Meastar an dáta fhritháirimh mar an dáta fáltais.

Sa chás go bhfaightear airgead trí ghníomhaire, ní mór a bheith cúramach go n-áirítear mar chuid den airgead a fuarthas aon suim a choinníonn an gníomhaire chun a gcuid táillí a chlúdach, mar shampla, nó a gcuid caiteachas agus mar sin de.

Meastar an dáta fhritháirimh mar an dáta fáltais.

Cáin Shiarchoinneálach ar Sheirbhísí Gairmiúla (CSSG)

Chun críocha CBL, meastar gur cuid den chomaoin a fhaigheann soláthraí é an CSSG a choimeádtar siar ó íocaíochtaí i leith seirbhísí gairmiúla.

​Cáin Conarthaí Iomchuí (CCI)

Ní mór do phríomhchonraitheoir cuntas a thabhairt i leith CBL ar bhonn frithmhuirir ar sheirbhísí tógála a sholáthraíonn fochonraitheoir don phríomhchonraitheoir.

Ciallaíonn sé:

  • nach n-íocfar an fochonraitheoir ach ar bhonn eisiata ó CBL
  • nach mór don phríomhchonraitheoir cuntas a thabhairt i leith CBL ar an gcomaoin iomlán a ghearr an fochonraitheoir, CCI a coimeádadh siar san áireamh
  • nach mór CCI a mheasúnú ar an chomaoin eisiata ó CBL.

Feidhmítear frithmhuirear freisin i dtaca le seirbhísí tógála a sholáthraítear idir beirt daoine bainteacha.

Féach freisin ar an rannán Treoir breise ar Sholáthar poiblí má tá comhlachtaí Stáit bainteach leis an idirbheart.

Ar aghaidh: Incháilitheacht agus cealú bonn airgid a fuarthas