Costphraghas

Feidhmítear Cáin Bhreisluacha (CBL) ar an gcostphraghas ar a bhfuil a leanas:

  • earraí urghafa ag duine ag gníomhú faoi údarás reachtúil
  • earraí inaistrithe feidhmithe ó úsáid incháinithe go húsáid dhíolmhaithe
  • earraí leithreasaithe chun úsáid phearsanta nó neamhghnó
  • earraí diúscartha saor ó mhuirear
  • earraí aistrithe ag daoine óna ngnóthas sa Stát go Ballstát eile den Aontas Eorpach chun críche a ngnó féin (soláthairtí brainse go brainse)
  • seirbhísí lónadóireachta a sholáthar le haghaidh d’úsáid féin nó úsáid d’fhoireann, saor in aisce
  • úsáid earraí gnó do-aistrithe chun críche pearsanta nó neamh-gnó

Níl CBL a thabhaítear ar cheannach na n-earraí nó seirbhísí san áireamh sa chostas.