Feirmeoirí agus iascairí

Cén chaoi le Cáin Bhreisluacha (CBL) agus Cáin Ola Mianra ar dhíosal muirí a aiséileamh

Féadfaidh iascairí nach bhfuil cláraithe le haghaidh Cáin Bhreisluacha (CBL) aisíocaíochtaí a éileamh i leith CBL agus/nó Cáin Ola Mianra a íocadh ar dhíosal muirí a ceannaíodh nó a iompórtáladh.

Ba chóir d’iarratas ar aisíocaíocht CBL agus Cáin Ola Mianra a dhéanamh ar ríomhAisíocaíochtaí.

Ní mór iarratais a dhéanamh le haghaidh aisíocaíocht CBL taobh istigh de cheithre bliana ó dheireadh na tréimhse incháinithe lena mbaineann an t-éileamh.

Ní mór éilimh ar aisíocaíocht ar Cháin Ola Mianra a dhéanamh i dtaca le hola mhianra a úsáidtear taobh istigh d’uastréimhse nach faide ná aon mhí fhéilire amháin. Is é an teorainn ama le héilimh ar cháin ola mianra ná ceithre mhí i ndiaidh dheireadh na tréimhse éilithe.

Ach amháin i gcásanna eisceachtúla, féadfaidh sé nach n-íocfar aon éilimh a dhéantar lasmuigh den teorainn ama sonraithe.

Ní mór scarbhileog a uaslódáil ina sonraítear an soláthraí, uimhir an tsonraisc, dáta agus suim an CBL atá á héileamh/líon na lítear atá á héileamh, chomh maith le cóip de na sonraisc ar fad a éilíodh CBL/Cáin Ola Mianra ina leith.

Tabhair do d’aire nach mór ceadúnas iascaireachta bailí i leith gach bád a chlúdaíonn tréimhse an t-éileamh a bheith ar an taifead leis an Lároifig Aisíocaíochtaí, Co. Mhuineacháin.