Taifid agus iniúchtaí MOSS

Cén chaoi a dhéileáiltear le hiniúchtaí MOSS?

Treoróidh foireann na gCoimisinéirí Ioncaim an t-iniúchadh, ach féadfaidh oifigigh riarachán cánach ó Bhallstáit eile a bheith i láthair mar bhreathnóirí.

Tabharfaidh riarachán cánach an bhallstáit úsáide a bhunús dá iarratas ar iniúchadh, do na Coimisinéirí Ioncaim.

Beidh ar na Coimisinéirí Ioncaim na ballstáit eile a chur ar an eolas maidir le an mbeidh nó nach mbeidh iniúchadh ar siúl.

Beidh deis ag gach ceann de na Ballstáit seo iarraidh ar scrúdú a dhéanamh ar thaifid a bhaineann le soláthairtí ina dhlínse le linn an iniúchta.

Cén saincheisteanna ar dócha a ndéanfar scrúdú orthu le linn iniúchta?

Is iad na príomhcheisteanna a d’fhéadfaí scrúdú a dhéanamh orthu ná:

  • cineál na soláthairtí
  • cur i bhfeidhm ceart na rátaí cánach
  • cibé acu an ndéanann nó nach ndéanann tú féin an soláthar deiridh don chustaiméir
  • stádas incháinithe an chustaiméara
  • cén chaoi a ndeimhnítear láthair an chustaiméara – go háirithe, an bhfuil na toimhdí ábhartha nó an fhianaise oiriúnach chun láthair an chustaiméara a dheimhniú á gcur i bhfeidhm ag do ghnólacht/próisis TF?

Níl an liosta seo críochnaitheach agus braithfidh na saincheisteanna a scrúdaíodh ar na fíricí a bhaineann leis an iniúchadh.