Seirbhísí teileachumarsáide, craolacháin agus ríomhsheirbhísí (TCR) – rialacha nua (2015)

Láthair agus an chustaiméara agus toimhdí

Cén fáth ar gá fios a bheith agam cén áit a bhfuil an custaiméir lonnaithe?

Is é áit an tsoláthair maidir le seirbhísí TCR ná an áit a bhfuil an tomhaltóir bunaithe, an áit a bhfuil seoladh buan ag an gcustaiméir, nó an áit a bhfuil gnáthchónaí ar an gcustaiméir.

Ba chóir go mbeifeá feasach ar rialacha agus rátaí an Bhallstáit ina bhfuil an tseirbhís á soláthar agat le cinntiú go bhfuil CBL á ghearradh ar an gcaoi cheart. Tá tairseach gréasáin forbartha ag Coimisiún an Aontais Eorpaigh (AE) a bhfuil an t-eolas seo curtha ar fáil ann.

Cén chaoi a n-aithneoidh mé láthair an chustaiméara?

Is gnách gur ó chian a sholáthraítear soláthairtí seirbhísí TCR, agus dá réir féadfaidh sé a bheith deacair ortsa, an soláthraí, an áit a bhfuil an custaiméir bunaithe, an áit a bhfuil seoladh buan an chustaiméara nó an áit a bhfuil gnáthchónaí ar an gcustaiméir, a aithint. Chun iarracht a dhéanamh na rialacha a shimpliú maidir le sholáthairtí áirithe, féadtar ‘toimhde’ a dhéanamh faoin áit a bhfuil cáin le gearradh ar an soláthar. Bronnann an toimhde seo cinnteacht dhlíthiúil duit gan ualach suntasach a leagan chun an áit chánachais a aithint.

Go hiondúil, is leor toimhde shonrach amháin seachas má tá eolas ann a thugann a mhalairt le fios i leith láthair éagsúil a bheith ag an gcustaiméir. (Féach ar an eisceacht ón riail shonrach maidir le toimhde).

Toimhdí sonracha i leith láthair an chustaiméara

Maidir leis na cineálacha seirbhísí TCR atá clúdaithe ag riail na toimhde, áirítear nuair a sholáthraítear an tseirbhís:

  • ag bosca teileafóin, both teileafóin, pointe Wi-Fi, caifé idirlín, bialann nó pasáiste óstáin. Mar shampla, is é láthair an chustaiméara an áit ina bhfuil an bosca teileafóin lonnaithe. Baineann an riail seo leis an tseirbhís tosaigh amháin (is é sin an nasc leis an tseirbhís teileachumarsáide nó idirlín) seachas le ‘forsheirbhísí’ a sheachadtar agus úsáid á baint as an gceangal. Mínítear ‘forsheirbhísí’ thíos faoin gceannteideal deireanach
  • ar bord iompair ag taisteal idir tíortha éagsúla laistigh den AE (mar shampla, ar bhád nó ar thraein), is é láthair an chustaiméara an Ballstát imeachta don turas:
    • trí líne talún teileafóin custaiméara aonair, is é láthair an chustaiméara an áit a bhfuil líne talún an chustaiméara lonnaithe
    • trí theileafón póca, daithnítear láthair an chustaiméara leis an gcód tíre atá ar an gcárta SIM
    • trí dhíchódóir gan líne shocair talún a úsáid, is é láthair an chustaiméara an áit a bhfuil an díchódóir lonnaithe nó an seoladh poist a seoltar an cárta amhairc chuige.

Eisceacht ón riail shonrach maidir le toimhde

Ní mór duit úsáid a bhaint as an toimhde shonrach, ach amháin má tá trí phíosa d’fhianaise neamh-fhrithráiteach agat, a thugann le fios go gcónaíonn an custaiméir i mBallstát éagsúil ón gceann a thugann an toimhde le fios. Sa chás seo, féadfaidh tú treis a ghabháil ar an toimhde.

Toimhdí ginearálta i leith láthair an chustaiméara

Nuair a sholáthraítear seirbhísí seachas na cinn sna cúinsí sa liosta thuas, ní mór don soláthraí áit an tsoláthair a dheimhniú ach dhá phíosa d’fhianaise neamh-fhrithráiteach a úsáid.

‘Forsheirbhísí’ agus an chaoi a ndéileáiltear leo

Seirbhísí iad ‘forsheirbhísí’ nach bhféadtar a fháil ach amháin nuair atá ceangal cruthaithe leis an idirlíon nó le líonra cumarsáide (mar shampla aip a íoslódáil ar theileafón póca).

Ní fhéadtar na toimhdí sonracha a úsáid ach amháin más eol le cinnteacht áirithe don soláthraí cén chaoi a bhfuair an custaiméir an tseirbhís. De ghnáth, ní heol le cinnteacht áirithe don soláthraí cén chaoi a bhfuair an custaiméir ‘forsheirbhís’. Nuair atá sé seo i gceist, teastóidh dhá phíosa d’fhianaise neamh-fhrithráiteach chun áit an tsoláthair a dheimhniú. (Féach Toimhdí – riachtanais fianaise).

Ar aghaidh: Toimhdí – riachtanais fianaise