Seirbhísí teileachumarsáide, craolacháin agus ríomhsheirbhísí (TCR) – rialacha nua (2015)

Toimhdí – riachtanais fianaise

Cén fhianaise a fhéadaim a úsáid agus cinneadh á dhéanamh cén áit a bhfuil custaiméir lonnaithe?

Beidh an t-eolas atá ar fáil duit éagsúil ag brath ar do thionscal agus ar do mhúnla gnó. Seo thíos roinnt samplaí d’fhianaise a fhéadtar a úsáid:

  • seoladh billeála an chustaiméara
  • seoladh IP
  • sonraí bainc (láthair an bhainc)
  • cód tíre an chárta SIM
  • láthair na líne seasta talún
  • aon eolas eile atá cuí ó thaobh tráchtála de. Mar shampla; meicníochtaí íocaíochta nó cártaí bronntanais nach mbaineann ach le Ballstáit ar leith amháin, faisnéis ó sholáthraithe seirbhísí íocaíochta tríú páirtí, sonraí faoi stair thrádála an chustaiméara agus mar sin de.

Go ginearálta, féadtar aon dhá phíosa d’fhianaise neamh-fhrithráiteach a úsáid chun láthair do chustaiméirí a dheimhniú. Nuair atá píosaí iomadúla fianaise agat, ba chóir duit do bhreithiúnas is fearr a úsáid chun na táscairí is iontaofa a roghnú i leith láthair cheart do chustaiméara.

Beidh ort trí phíosa d’fhianaise neamh-fhrithráiteach a bheith agat chun toimhde shonrach a shárú.

Is gá duit a chinntiú go bhfuil do chórais agus próisis in ann faisnéis ábhartha a bhailiú agus an fhaisnéis sin agus na toimhdí a chur i bhfeidhm ar bhealach a bhainfidh amach an toradh is cruinne is féidir. Aithnímid go bhféadfaidh sé nach bhfuil cruinneas 100% indéanta, ach iarrtar ort do dhícheall a dhéanamh agus athbhreithniú rialta a dhéanamh ar do chórais.

Le héifeacht ó 1 Eanáir 2019, sa chás go bhfuil duine incháinithe ag soláthair seirbhísí TCL do chustaiméirí i mBallstáit eile, níl gá ach píosa fianaise amháin chun láthair an custaiméara a dheimhniú suas go tairseach €100,000.

Sa chás go sáraíonn luach iomlán seirbhísí TCL soláthartha do chustaiméirí i mBallstáit eile an tairseach seo le linn an bliain féilire, tá na gnáthrialacha i bhfeidhm agus tá dhá phíosa d’fhianaise neamh-fhrithráiteach a úsáid chun láthair an custaiméara a dheimhniú.

Ar aghaidh: Soláthairtí seirbhísí TBE ag óstáin nó a mhacasamhail de chóiríocht.