Cead isteach in imeachtaí

Céard is cead isteach chun críocha CBL ann?

Is éard is cead isteach ann ná ceart isteach a dheonú i gcomaoin ticéad nó táille. D'fhéadfadh an táille seo a bheith iníoctha roimh ré, tráth an imeachta, nó trí tháille thréimhsiúil, síntiús ticéad séasúir nó muirear bliantúil. Féadtar an ceadúnas seo a dheonú d’aon duine dá bhfuil a leanas:

 • seónna, taispeántais amharclainne, taispeántais sorcais, aontaí, páirceanna siamsaíochta, coirmeacha ceoil, taispeántais, nó imeachtaí eile cúltúrtha den chineál céanna
 • imeachtaí spóirt amhail cluichí nó comórtais
 • imeachtaí oideachais agus eolaíochta amhail comhdhálacha agus seimineáir.

De ghnáth is íocaíocht iontrála a bheidh i dtáillí clárúcháin i leith chomhdhálacha agus do sheimineáir, a íoctar roimh ré nó ar an lá.

Táillí a dhéantar maidir le húsáid áiseanna spóirt ar nós:

 • ionaid ghleacaíochta
 • áiseanna den chineál sin

mar chúiteamh ar tháillí ballraíochta, ní chead isteach chun imeachta iad.

Céard is imeacht ann?

Is éard is imeacht ann ná rud ar leith a bhíonn ar siúl ar feadh tréimhse áirithe, ag suíomh ar leith. Mar shampla, taispeántas trádála dhá lá.

Ní áirítear in imeacht cineálacha eile seirbhísí a tharlaíonn thar thréimhse fhada. Baineann gnáth rialacha ar áit an tsoláthair. Mar shampla, seisiún leanúnach cóitseála.

Cén ráta CBL a fheidhmítear ar chead isteach?

Braithfidh an ráta Cánach Breisluacha (CBL) a fheidhmítear ar chead isteach ar an gcineál imeachta atá á reáchtáil. Tá roinnt samplaí thíos, ach ní liosta cuimsitheach é.

Tá cead isteach chun na himeachtaí seo a leanas díolmhaithe ó CBL:

 • sorcais
 • imeachtaí beo amharclainne agus ceoil (gan damhsaí san áireamh), áit nach mbeidh aon bhia ná deoch ar fáil ann lena thomhailt
 • imeachtaí spóirt
 • agus
 • seimineáir agus comhdhálacha (i gcás gurb é atá sna seirbhísí a sholáthraítear do na teachtaí ná oiliúint ghairme nó seirbhísí oideachais).

Feidhmítear an ráta laghdaithe CBL leis na cineálacha seo a leanas cead isteach:

 • pictiúrlanna
 • imeachtaí beo amharclainne agus ceoil (gan damhsaí san áireamh), áit a mbeidh bia agus deoch ar fáil ann lena thomhailt
 • páirceanna aonaigh nó páirceanna siamsaíochta
 • taispeántais áirithe a reáchtáiltear go hiondúil i músaeim agus i ndánlanna
 • áiseanna oidhreachta tógtha, nó náisiúnta
 • agus
 • feirmeacha oscailte.

Féach ar bhunachar na rátaí CBL le liosta cuimsitheach a fháil.

Cén áit a bhfuil áit an tsoláthair?

Maidir leis an gceart chun cead isteach ar imeacht is é an áit soláthair ná an áit ina dtarlaíonn an imeacht go hiarbhír. Tá táillí maidir le cead isteach in imeacht in Éirinn faoi dhliteanas CBL in Éireann. Tá feidhm aige is cuma cé acu an duine incháinithe nó duine neamh-incháinithe é an duine a íocann an cead isteach.

Aon duine incháinithe ó áit lasmuigh den Stát a fhreastalaíonn ar imeacht in Éirinn, íocfaidh siad CBL in Éirinn ar an táille ceada isteach. Ní thabharfaidh sé nó sí cuntas ar an CBL dlite ar bhonn frithmhuirir ina mBallstát féin.

Cé na seirbhísí atá cúntach maidir le cead isteach?

Soláthraítear ar chomaoin ar leithligh aon seirbhísí cúntacha a bhaineann le cead isteach, mar shampla áiseanna seomra cótaí agus áiseanna sláintíochta. Ní seirbhísí cúntacha iad seirbhísí idirghabhálaithe bainteach le díol ticéad.

Ar aghaidh: Cánachas CBL ar chead isteach do pháirceanna siamsaíochta agus páirceanna aonaigh