Sonraisc ráta comhréidh agus nótaí sochair

Céard is sonrasc ráta comhréidh ann?

Ní mór d’fheirmeoirí (neamhchláraithe) ráta chomhréidh a sholáthraíonn táirgí nó seirbhísí talmhaíochta do dhéileálaí cuntasach, sonrasc a eisiúint sna cásanna seo:

 • má iarann an ceannaitheoir é
 • má chuireann an ceannaitheoir an fhoirm don sonrasc ar fáil agus má chuireann siad na sonraí cuí air
 • agus
 • má thugann an ceannaitheoir cóip den sonrasc don fheirmeoir ar ráta comhréidh.

Féadann feirmeoir ar ráta comhréidh roghnú an sonrasc a eisiúint fiú mura gcomhlíontar na coinníollacha seo ar fad.

Sonraí ar shonrasc fheirmeora ar ráta comhréidh

I gcás sonrasc eisithe ag feirmeoir ar ráta comhréidh i ndáil le táirgí talmhaíochta nó seirbhís talmhaíochta, iarrtar go n-aithneodh an feirmeoir sin an sonrasc. Ní mór na sonraí seo a leanas a lua ar an sonrasc:

 • Dáta eisithe an tsonraisc
 • Ainm agus seoladh iomlán an fheirmeora ar an ráta comhréidh a sholáthair na hearraí nó seirbhísí lena mbaineann an sonrasc
 • Ainm, seoladh agus uimhir chlárúcháin iomlán an duine a sholáthair na hearraí nó na seirbhísí
 • Uimhir aitheantais Cánach Bhreisluacha (CBL) an duine i mBallstát eile. Tá sé seo i bhfeidhm i gcás soláthar na hearraí nó na seirbhísí seo don duine sin atá cláraithe le haghaidh CBL ina mBallstát
 • Cainníocht agus cineál na n-earraí a soláthraíodh, nó méid agus cineál na seirbhísí a soláthraíodh
 • An dáta a soláthraíodh na hearraí nó na seirbhísí
 • An praghas i leith an tsoláthair, gan an méid breise ar ráta comhréidh san áireamh
 • Ráta agus suim an mhéid bhreise ar ráta comhréidh atá iomchuí i leith an phraghais luaite ar an sonrasc.

Athruithe praghais i ndiaidh an sonrasc a eisiúint

Má ardaigh an praghas i ndiaidh an sonrasc a eisiúint:

 • ní mór do fheirmeoirí ar ráta comhréidh sonrasc breise a eisiúint
 • ba chóir an méid breise a bheith san áireamh ar an sonrasc agus tá sé faoi réir na gcoinníollacha céanna mar a cuireadh i bhfeidhm iad in ullmhú an tsonraisc bunaidh.

Má tá laghdú sa phraghas i ndiaidh an sonrasc a eisiúint:

 • ní mór don fheirmeoir nóta creidmheasa a eisiúint
 • ní mór don cheannaitheoir coigeartú comhfhreagrach a dhéanamh i leith shuim an chreidmheasa ar ráta comhréidh a éilíodh mar asbhaint.

Riachtanais nótaí creidmheasa feirmeora ar ráta comhréidh

I gcúinsí áirithe, tá ceangal ar fheirmeoirí ar ráta comhréidh nóta creidmheasa feirmeora a eisiúint. Féadfaidh sé, áfach, go loicfidh an feirmeoir ar ráta comhréidh é seo a dhéanamh taobh istigh den teorainn ama chuí. I cásanna den chineál seo, tá an feirmeoir faoi dhliteanas i leith shuim na breise ar ráta comhréidh ba chóir a bheith sonraithe ar an nóta. 

Tá feirmeoirí ar ráta comhréidh faoi dhliteanas má eisíonn siad nóta creidmheasa feirmeora ina sonraítear suim níos lú de bhreis ar ráta comhréidh ná mar atá cuí don laghdú sa chomaoin nó lascaine. I gcásanna den chineál seo, is é sin feirmeoir a eisíonn an nóta creidmheasa, mar sin, atá faoi dhliteanas i leith na suime d’easnamh na breise ar ráta comhréidh.

Sa dá chás, caitear leis an bhfeirmeoir ar ráta comhréidh mar dhuine cuntasach chun críocha na suime dlite a íoc. Tá an feirmeoir faoi dhliteanas i leith pionós chomh maith.

Dearbhán socraíochta a eisiúint

Féadann duine atá cláraithe le haghaidh CBL dearbhán socraíochta a ullmhú nuair atá ceannachán a dhéanamh ón bhfeirmeoir neamhchláraithe sin. 

Sa chás go mbaineann an méid seo leis an dearbhán socraíochta:

 • go n-eisítear é roimh eisiúint sonraisc ar ráta comhréidh
 • go bhfuil an fhaisnéis uile ann a theastaíonn a bheith san áireamh ar shonrasc ar ráta comhréidh
 • agus
 • go nglacann an dá pháirtí don idirbheart leis.

Meastar gur sonrasc CBL é i ndáil leis an idirbheart sin.