Sonraisc ráta comhréidh agus nótaí sochair

Céard is sonrasc ráta comhréidh ann?

Ní mór d’fheirmeoirí (neamhchláraithe) ráta chomhréidh a sholáthraíonn táirgí nó seirbhísí talmhaíochta do dhéileálaí cuntasach, sonrasc a eisiúint sna cásanna seo:

 • má iarann an ceannaitheoir é
 • má chuireann an ceannaitheoir an fhoirm don sonrasc ar fáil agus má chuireann siad na sonraí cuí air
 • agus
 • má thugann an ceannaitheoir cóip den sonrasc don fheirmeoir ar ráta comhréidh.

Féadann feirmeoir ar ráta comhréidh roghnú an sonrasc a eisiúint fiú mura gcomhlíontar na coinníollacha seo ar fad.

Sonraí ar shonrasc fheirmeora ar ráta comhréidh

I gcás sonrasc eisithe ag feirmeoir ar ráta comhréidh i ndáil le táirgí talmhaíochta nó seirbhís talmhaíochta, iarrtar go n-aithneodh an feirmeoir sin an sonrasc. Ní mór na sonraí seo a leanas a lua ar an sonrasc:

 • Dáta eisithe an tsonraisc
 • Ainm agus seoladh iomlán an fheirmeora ar an ráta comhréidh a sholáthair na hearraí nó seirbhísí lena mbaineann an sonrasc
 • Ainm, seoladh agus uimhir chlárúcháin iomlán an duine a sholáthair na hearraí nó na seirbhísí
 • Uimhir aitheantais Cánach Bhreisluacha (CBL) an duine i mBallstát eile. Tá sé seo i bhfeidhm i gcás soláthar na hearraí nó na seirbhísí seo don duine sin atá cláraithe le haghaidh CBL ina mBallstát
 • Cainníocht agus cineál na n-earraí a soláthraíodh, nó méid agus cineál na seirbhísí a soláthraíodh
 • An dáta a soláthraíodh na hearraí nó na seirbhísí
 • An praghas i leith an tsoláthair, gan an méid breise ar ráta comhréidh san áireamh
 • Ráta agus suim an mhéid bhreise ar ráta comhréidh atá iomchuí i leith an phraghais luaite ar an sonrasc.

Athruithe praghais i ndiaidh an sonrasc a eisiúint

Má ardaigh an praghas i ndiaidh an sonrasc a eisiúint:

 • ní mór do fheirmeoirí ar ráta comhréidh sonrasc breise a eisiúint
 • ba chóir an méid breise a bheith san áireamh ar an sonrasc agus tá sé faoi réir na gcoinníollacha céanna mar a cuireadh i bhfeidhm iad in ullmhú an tsonraisc bunaidh.

Má tá laghdú sa phraghas i ndiaidh an sonrasc a eisiúint:

 • ní mór don fheirmeoir nóta creidmheasa a eisiúint
 • ní mór don cheannaitheoir coigeartú comhfhreagrach a dhéanamh i leith shuim an chreidmheasa ar ráta comhréidh a éilíodh mar asbhaint.

Riachtanais nótaí creidmheasa feirmeora ar ráta comhréidh

I gcúinsí áirithe tá dualgas ar fheirmeoirí ar ráta comhréidh nóta creidmheasa feirmeora a eisiúint. Féadfaidh sé go loiceann an feirmeoir ar ráta comhréidh é seo a dhéanamh laistigh den teorainn ama ábhartha. Sna cásanna seo, tá an feirmeoir freagrach as suim an mhéid bhreise ar ráta comhréidh ar chóir a bheith luaite ar an nóta.

Tá an feirmeoir ar ráta comhréidh faoi dhliteanas má eisíonn siad nóta creidmheasa feirmeora ina luaitear suim níos lú den mhéid breise ar ráta comhréidh ná mar is iomchuí mar gheall ar an laghdú ar an gcomaoin nó lascaine. Sna cásanna seo, tá an feirmeoir a eisíonn an nóta creidmheasa, mar sin, faoi dhliteanas do shuim an easnaimh den mhéid breise ar ráta comhréidh.

Sa dá chás, caitear leis an bhfeirmeoir ar ráta comhréidh mar dhuine cuntasach chun críocha na híocaíochta den tsuim dhlite. Tá an feirmeoir freisin faoi dhliteanas pionós.

Dearbhán socraíochta a eisiúint

Ullmhóidh duine atá cláraithe le haghaidh CBL dearbhán socraíochta agus ceannachán á dhéanamh ó fheirmeoir neamhchláraithe. Caitear leis mar shonrasc ar ráta comhréidh. Ní mór an dearbhán socraíochta a eisiúint roimh an sonrasc ar ráta comhréidh. Ní mór na sonraí iarrtha ar an sonrasc ar ráta comhréidh a bheith san áireamh chomh maith ar an dearbhán socraíochta.