Sonraisc

Cén eolas atá ag teastáil ar shonrasc CBL?

Ní mór go dtaispeánfaidh an nótaí creidmheasa maidir le Cáin Bhreisluacha (CBL):

 • an dáta eisiúna
 • uimhir uathúil seicheamhach
 • ainm agus seoladh iomlán agus cláruimhir an tsoláthraí
 • ainm agus seoladh iomlán an chustaiméara
 • i gcás fhrithmhuirir, uimhir CBL an chustaiméara agus an nodaireacht go bhfuil feidhm ag ‘frithmhuirear’ (Ní bhaineann sé seo le seirbhísí tógála atá faoi réir Cháin Chonarthaí Iomchuí)
 • i gcás soláthar earraí laistigh den chomhphobal, uimhir CBL an chustaiméara agus nodaireacht gur ‘soláthar earraí laistigh den chomhphobal’ atá i gceist
 • an méid agus an cineál earraí a soláthraíodh
 • an méid agus an cineál seirbhísí a soláthraíodh
 • an praghas aonaid eisiach ar CBL
 • an t-íocaíocht a fuarthas glan ó CBL
 • na lascainí agus na laghduithe praghas
 • an miondealú tríd an ráta CBL
 • an méid CBL iníoctha maidir leis an tsoláthar
 • an dáta ar soláthraíodh na hearraí nó na seirbhísí
 • i gcás luathíocaíocht déanta roimh chríochnú an tsoláthair, an dáta ar a ndearnadh íocaíocht ar cuntas. Is é seo an cás ach amháin má tá an dáta sin difriúil ó dháta eisiúna an tsonraisc
 • ainm agus seoladh agus uimhir aitheantais CBL iomlán an ionadaí sin. Is é seo an cás nuair atá an ionadaí cánach faoi dhliteanas an CBL a íoc i mBallstát eile.

Sonraisc CBL nuair atá frithmhuirear i bhfeidhm

I gcás soláthar earraí nó seirbhísí nuair a coimeádadh cuntas ar CBL faoi mheicníocht an fhrithmhuirir, ní thaispeántar an CBL iníoctha ar an sonrasc a eisíodh.

Sonraisc CBL nuair atá feidhm ag na scéimeanna speisialta

Nuair a bhaineann an scéim corrlaigh nó an scéim speisialta do cheantálaithe le soláthar earraí , ní mór nach mbeadh méid an CBL iníoctha san áireamh ar an sonrasc a eisíodh.

Ba chóir an sonrasc maidir leis an scéim corrlaigh a fhormhuiniú mar seo a leanas:
‘Scéim corrlaigh — earraí athláimhe’.

Ba chóir an sonrasc maidir leis an scéim corrlaigh a fhormhuiniú mar seo a leanas:
‘Scéim corrlaigh — earraí ar ceant’.

Airgeadra eachtrach ar shonrasc CBL

Má eisíonn tú sonrasc in airgeadra eachtrach, ní mór go dtaispeánfadh sé na figiúirí comhfhreagrach i Euro.

Ba chóir duit an ráta díola taifeadta ag an mBanc Ceannais ag an am go bhfuil an sonrasc le heisiúint a úsáid.

Trí chomhaontú leis na Coimisinéirí Ioncaim, féadfaidh tú modh malartach a úsáid chun an ráta malartaithe á dheimhniú. Tá sé seo faoi réir an choinníll go gcaithfear an modh comhaontaithe a úsáid le haghaidh gach idirbheart airgeadra coigríche.

Ba chóir duit iarratas a chur isteach chuig do oifig de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim ag cur an modh maidir leis an ráta malairte a theastaíonn uait a úsáid in iúl.

Ar aghaidh: An bhféadfaidh tú sonrasc CBL a leasú?