Taifid CBL atá le coinneáil

Cé chomh fada is a choinníonn tú taifid?

Go ginearálta, ní mór duit na leabhair, na taifid agus na doiciméid uile atá ábhartha do do ghnóthas a choinneáil ar feadh sé bliana.

Tá an riachtanas maidir le taifid áirithe a choinneáil, áfach, faoi réir teorainneacha ama sonracha.

Sa chás gur tharscaoil duine díolúine ó Cháin Bhreisluacha (CBL) i leith na maoine a ligean ar cíos, ní mór gach taifead a bhaineann leis na ligean sin a choinneáil ar feadh tréimhse sé bliana tar éis an tarscaoileadh sin a chealú.

Sa chás go ndéanann duine éileamh faoi reachtaíocht CBL nó go ndéanann siad achomharc leis an gCoimisinéir Achomhairc, ní mór taifid a bhaineann leis an ábhar cuí a choinneáil ar feadh sé bliana nó go dtí tráth níos déanaí ina dtugtar an t-ábhar cuí chun críche.

Sa chás go bhfuil ábhar faoi​fhiosrúchán nó faoi imscrúdú ag na Coimisinéirí Ioncaim, ní mór taifid a bhaineann leis an ábhar cuí a choinneáil ar feadh sé bliana nó go dtí tráth níos déanaí ina dtugtar an t-ábhar cuí chun críche.

Má rinne tú maoin a fháil nó a fhorbairt roimh 1 Iúil 2008, ar a ngearrtar CBL air, ní mór taifid a bhaineann leis an maoin chuí a choinneáil ar feadh sé bliana tar éis an leas sin a dhiúscairt.

Ní mór duit cead scríofa a fháil ón oifig de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim ábhartha chun cead a thabhairt duit doiciméid a choinneáil ar feadh thréimhse níos giorra.

Má eisíonn tú sonraisc i bhfoirm pháipéir, ní mór iad a choinneáil i bhfoirm pháipéir.

Ní mór taifid pháipéir a stóráil laistigh den Stát. Beidh gá le comhaontú na gCoimisinéirí Ioncaim d’eisceachtaí ar seo agus beidh siad faoi réir choinníollacha.

Ba chóir taifid leictreonacha a thaifead agus a stóráil de réir na rialacha sonrascú leictreonacha.

Taifid á iniúchadh

Tá cumhachtaí forleathan ag na Coimisinéirí Ioncaim chun iniúchadh a dhéanamh ar do thaifid. Is cion é mura gcomhoibríonn tú nó d’fhostaithe leis na Coimisinéirí Ioncaim maidir le hiniúchadh a dhéanamh ar do thaifid. Beidh cruthúnas aitheantais ag oifigigh de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim agus cuairt á dtabhairt acu ar do ghnó chun iniúchadh a dhéanamh ar do thaifid.